"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-11-13

Gammal och stark – om inre styrka hos de allra äldsta

NYHET Att åldras och att vara gammal beskrivs ofta i negativa termer med betoning på sjukdom, ohälsa och svaghet. Men Björn Nygren, Umeå universitet, visar i sin avhandling att de allra äldsta har en hög grad av inre styrka, som hänger samman med en god hälsa och ett gott åldrande. Disputationen äger rum 17 november.

Björn Nygrens avhandling utgår från studien Umeå 85+ som startade år 2000 med att hälften av alla 85-åringar, alla 90-åringar och alla 95-åringar och äldre i Umeå kommun inbjöds att delta. År 2002 utvidgades studien med fem inlandskommuner i Västerbottens län (Dorotea, Malå, Sorsele, Storuman och Vilhelmina), där samma urvalskriterier gällde för deltagande.

Både frågeformulär och berättande intervjuer har använts för att samla in data som på olika sätt kan bidra till att öka kunskapen och förståelsen av inre styrka bland äldre. Deltagarna i Björn Nygrens studier var de personer i de aktuella åldersgrupperna som hade förmåga och var villiga att delta i intervjuer och att svara på frågorna i de olika frågeformulären.

Fyra frågeformulär med anknytning till inre styrka har använts i avhandlingen: Resiliens (att kunna motstå eller komma tillbaka efter svårigheter), Känsla av sammanhang, Livsmening och Själv-transcendens (att på olika sätt kunna överskrida gränser). Intervjuer genomfördes med de personer som hade skattat sig högst på de ovan nämnda frågeformulären och därmed antogs ha en hög grad av inre styrka.

Resultaten visade att de allra äldsta skattade resiliens, känsla av sammanhang, livsmening och själv-transcendens lika högt eller högre i jämförelse med tidigare studier där yngre personer deltagit. Detta talar för att alla styrkor och förmågor inte behöver minska i takt med att man åldras. Inre styrka visade samband med psykisk hälsa bland kvinnorna men inte bland männen. Kvinnorna skattade sin fysiska hälsa sämre än männen. Det fanns inga samband mellan fysisk och psykisk hälsa bland de allra äldsta.

Intervjuerna visar att innebörden av inre styrka när man är gammal är att livet går vidare med en öppenhet inför livets möjligheter av aktiviteter och val, att leva i helhet. Valen visade sig i fem teman: att känna sig kompetent men även känna tilltro till andra, att se livet från den ljusa sidan utan att blunda för den mörka, att känna lugn och frid men även vara aktiv, att vara densamma men även kunna växa in i en ny roll, och slutligen temat att leva i kontakt och samspel med nuet men också i det förflutna och i framtiden.

Att ha inre styrka när man är gammal innebär att med öppet sinne, stolt och med en takt man själv väljer vandra fram och tillbaka på livets stig i kontakt och samspel med människor och situationer från förr och i nuet utan att bekymra sig över framtiden. Livet går vidare med arbete på heltid, man hjälper och blir hjälpt, man finner nya uppgifter och åtaganden och man upplever att arvet förs vidare.

På sin vandring på livets stig är det nödvändigt att då och då välja, att sakta ner eller att öka farten, kanske stanna en stund för att sen ändra riktning, allt för att ett gott liv och ett gott åldrande ska fortsätta. Att ge möjligheter för äldre att behålla och även öka sin inre styrka kan ses som en del i att få utvecklas hela livet. Inre styrka hos de allra äldsta är viktigt för ett gott åldrande och en del i upplevelsen av hälsa.

För mer information, kontakta

Björn Nygren 
Epost: bjorn.nygren@nurs.umu.seTelefon: 090-786 98 54
Mobil: 0730-68 92 66.

Fredag 17 november försvarar Björn Nygren, institutionen för omvårdnad, Umeå universitet, sin avhandling med titeln: Inner strength among the oldest old. A good aging. Svensk titel: Inre styrka hos de allra äldsta. Ett gott åldrande.

Disputationen äger rum i Vårdvetarhusets aula klockan 9.00. Fakultetsopponent är docent Ingegerd Fagerberg, Institutionen för vård och folkhälsovetenskap, Mälardalens högskola.

Redaktör: Bertil Born