"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-12-01

Går det att få ihop vardagsliv och sfi-utbildning?

NYHET För personer som läser svenska för invandrare (sfi) är deras identiteter viktiga när de läser och skriver, både i vardagslivet och i sfi-utbildningen. Om deras uppfattning om vilka de själva är stämmer överens med de identiteter de erbjuds inom sfi-utbildningen ökar chansen att de ska delta aktivt och lära sig på djupet.

Annika Norlund Shaswar Foto: Per Melander

En central roll har här identiteter knutna till sådant de har läst och skrivit tidigare i livet. Detta framhåller Annika Norlund Shaswar i en ny avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet.

Läsa och skriva

Intervjuer och klassrumsobservationer har utförts med fem sfi-studerande kurder. De frågor som har undersökts är:  Vad har sfi-studerande läst och skrivit tidigare i livet och vad läser och skriver de i dag? Hur ser sambanden ut mellan vad de läser och skriver i sina vardagsliv och inom sfi-utbildningen? Vad har de sfi-studerandes identiteter för betydelse för hur de läser och skriver och för deras lärande?

Analyserna visar att i deltagarnas vardagsliv utanför sfi-studierna deltar de både i vardagligt läsande och skrivande som de själva tar initiativ till och styr över, och i läsande och skrivande som är utformat och styrt exempelvis av deras hyresvärd, bank eller försäkringsbolag. Dessa två typer av läsande och skrivande påverkar varandra och kan inte ses som tydligt åtskilda.

Vardag och studier

Även i klassrummet läser och skriver de studerande sådant som hör till vardagslivet utanför sfi. Ibland när de läser och skriver texter som har med vardagslivet att göra verkar läsandet och skrivandet inte påverkas av att det äger rum i sfi-klassrummet. Vid andra tillfällen händer att det vardagliga läsandet och skrivandet förs in i sfi-utbildningen, även om detta är svårt. En konflikt kan uppstå  mellan den formella undervisningssituationen och deltagarnas försök att föra in sina erfarenheter från vardagslivet.

Ett exempel kan hämtas från en provgenomgång där man går igenom hur man skriver ett meddelande. Här utgår en av studiens deltagare från sina egna erfarenheter av att skriva textmeddelanden med mobiltelefonen medan läraren vill att de studerande ska inrikta sig på att skriva så att de kan få ett godkänt resultat på sfi-provet.

För att det vardagliga läsandet och skrivandet ska kunna ingå i sfi-studierna måste det förändras så mycket att det blir något helt annat än det var tidigare. Däremot går det ibland att dra nytta av vissa delar av det vardagliga läsandet och skrivandet. Om deltagarna i vardagslivet till exempel brukar samarbeta eller förstå ord utifrån sitt sammanhang när de läser och skriver så kan de ha nytta av detta även i sfi-studierna.

Disputationen äger rum fredag 5 december kl. 10.15, Humanisthuset, Hörsal G, Umeå universitet. Opponent är Rita Hvistendahl, professor, Institutt for laererutdanning och skoleforskning, Universitetet i Oslo.

Avhandlingen Skriftbruk i vardagsliv och sfi-utbildning: En studie av fem kurdiska sfi-studerandes skriftbrukshistoria och skriftpraktiker finns publicerad digitalt.

Kontakt:

Annika Norlund Shaswar, annika.norlund.shaswar@umu.se, tel. 073-0258734

Pressbild

Redaktör: Per Melander