"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-04-24

Genusvetenskapen i Umeå får mycket gott betyg

NYHET Högskoleverket har utvärderat utbildningarna i genusvetenskap vid universitet och högskolor. Genusvetenskapen i Umeå får mycket gott omdöme för bland annat engagerade lärare och nöjda studenter.

Hög kompetens och starkt engagemang är genomgående kvaliteter bland lärarna på landets genusvetenskapliga utbildningar, visar utvärderingen. Undervisningen håller ofta mycket hög standard och studenterna är påtagligt nöjda med utbildningen. Men de ekonomiska ramarna är snäva och antalet undervisningstimmar har nått sin smärtgräns.

Genusvetenskapen i Umeå har en samhällsorienterad profil som har utvecklats med hjälp av långsiktigt och målmedvetet pedagogiskt arbete under ca 20 år. Resultatet syns bl.a. i det sammansvetsade lärarlaget och i nöjda studenter. Lärarna är engagerade, har hög kompetens och bred profil. Forskningsanknytningen är god, skriver Högskoleverket.

De ansvariga för utbildningen vid Kvinnovetenskapligt forum i Umeå, Nea Mellberg och Eva Magnusson, uttrycker stor tillfredsställelse med det positiva utvärderingsbeskedet som de ser som en utmärkt grund för de närmaste årens utveckling av utbildningen i genusstudier.

Vidare i utvärderingen av genusvetenskapen i Umeå kan man läsa att det sammantagna lärarlaget är exempel på en föredömligt välorganiserad organisation där de ambitiösa pedagogiska principerna förankras ytterst väl, följs upp och ges stabilitet även när det gäller nya lärare. Lärarna utgör därför pedagogiskt en ovanligt väl sammansvetsad grupp. Vidare åstadkommer Kvinnovetenskapligt forum tydlig kontinuitet i undervisningsupplägg och -planering. Lärarnas specialkompetens tas väl tillvara.

Bedömargruppen finner att utbildningarna i ämnet genusvetenskap uppfyller kraven på högre utbildning. Ämnets huvudgrenar är i allmänhet väl representerade i kursuppläggningarna. När det gäller kursernas innehåll är progressionen tydlig och anknytningen till det aktuella forskningsläget god. Undervisningen kännetecknas av god struktur och en väl genomtänkt pedagogik.

Högskoleverket stödjer bedömargruppens rekommendation att de små miljöerna bör utöka samarbetet med andra näraliggande miljöer vid lärosätet. De kontakter mellan genusvetenskapen och andra områden där genusstudier bedrivs, som utvecklats exempelvis i Umeå och Linköping, kan härvid ses som förebildliga exempel. Högskoleverket har utvärderat utbildningarna i genusvetenskap vid Göteborgs, Karlstads, Linköpings, Lunds, Stockholms, Umeå, Uppsala och Örebro universitet samt vid Malmö och Södertörns högskola.

För mer information, kontakta:


Nea Mellberg, Kvinnovetenskapligt forum,
Umeå universitet Tel: 090-786 7630
E-post: nea.mellberg@cws.umu.se

Högskoleverkets utvärdering finns att läsa på: www.hsv.se/download/18.5b73fe55111705b51fd80002237/0717R.pdf

Redaktör: Frida Fjellström