"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-04-11

Grönt ljus för specialpedagogutbildningen i Umeå

NYHET Idag beslutade Högskoleverket om att ge Umeå universitet fortsatt förtroende för dess specialpedagogutbildning.

– Högskoleverkets beslut är mycket glädjande, säger Björn Åstrand, dekanus vid fakultetsnämnden för lärarutbildning. Vi har lagt ner mycket arbete och resurser på att säkerställa både kortsiktiga och långsiktiga kvalitetsåtgärder.

I samband med den nationella utvärderingen av specialpedagogprogrammet under fjolåret ifrågasatte Högskoleverket examensrätten. Det åtgärdsprogram som Umeå universitet sedan dess vidtagit fyller de kvalitetskrav som Högskoleverket, HSV ställer.

Fakultetsnämnden för lärarutbildningen har under det senaste året tagit fram en handlingsplan för de kommande tre åren och tillsammans med universitetsledningen arbetat för att säkerställa en god forsknings- och utbildningsmiljö. I samband med detta har specialpedagogprogrammet reviderats och ett antal forskartjänster inom området är under tillsättning.

I dagens beslut från HSV står det: ”Umeå universitet inkom 2007-03-01 med en gedigen rapport, där man redogjorde för en rad vidtagna åtgärder ämnade att stärka specialpedagogprogrammet. Därav framgår bland annat att betydligt fler disputerade lärare medverkar i undervisningen, att flera av adjunkterna avlagt magister- eller licentiatexamen och att rutinerna för uppsatshandledning förbättrats. Dessutom har en gästprofessor från Norge rekryterats, och det finns långsiktiga planer på en professur och ett forskningslektorat i specialpedagogik. Dimensioneringen av programmet har minskats, vilket inneburit mindre belastning på handledarna. Styrningen av programmet har förbättrats genom att ett nytt beredningsorgan inrättats direkt under fakultetsnämnden. ”

– Framför allt är jag nöjd över att HSV tagit fasta på långsiktigheten i vår plan. Det ger oss en god grund att stå på i det fortsatta utvecklingsarbetet. Vi har vi redan nu färdiga planer för en masterutbildning liksom samverkan mellan andra lärosäten - både inom och utom landet - i specialpedagogiska frågor. Dessa planer kan vi nu gå vidare med, förklarar en glad Björn Åstrand.

Kontaktperson: Björn Åstrand, dekanus fakulteten för lärarutbildning, Umeå universitet
Mobil: 070-642 42 12
E-post: bjorn.astrand@educ.umu.se


Redaktör: Carina Dahlberg