"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-05-11

Gruppträffar effektiva vid diabetes

NYHET Omvårdnad som utgår från patienternas förståelse av sjukdomen är effektivare än konventionell vård vid typ 2-diabetes, skriver Åsa Hörnsten i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 19 maj.

Sammanfattningsvis visar avhandlingen att det är viktigt lyfta fram det faktum att patientens personliga förståelse av sin sjukdom kan skilja sig från vårdarens. En professionell syn på diabetesvård kan stå i kontrast till patienternas syn på tillfredsställande vårdmöten. Gruppträffar som involverar både patienter och sjuksköterskor, och som baseras på patienternas personliga förståelse av att leva med diabetes, är därför effektiva när det gäller att nå blodsockerbalans och tillfredsställelse med behandlingen. Metoden bör vara möjlig att använda i primärvårdens diabetesvård och kan i viss mån ersätta individuella patientbesök.

Det övergripande syftet var att studera erfarenheter av diabetes och diabetesvård bland personer med typ 2-diabetes och bland sjuksköterskor i diabetesvård. En interventionsstudie med 44 patienter och fem sjuksköterskor som var ansvariga för deras vård har genomförts. Patienterna intervjuades om sin syn på sjukdomen, inkl. bilden av diabetes, innebörden av att få diagnosen, integreringen av sjukdomen i livet, ansvaret för sjukdomen, sjukdomens utrymme i dagliga livet samt synen på framtiden.

Sjuksköterskorna handleddes i grupp och de 44 patienterna deltog under nio månader i gruppträffar där diskussionerna utgick från ämnen föreslagna av patienterna. Vid en ettårsuppföljning hade patienterna som deltagit i gruppträffarna ökad behandlingstillfredsställelse och förbättrad blodsockerbalans jämfört med en kontrollgrupp.

Patienternas erfarenheter av möten med hälso- och sjukvården belystes också i intervjuerna. Det visade sig att de vårdmöten som patienterna var nöjda med innehöll aspekterna: att vara överens med vårdaren om behandlingsmålen, att få vara självbestämmande och känna sig jämställd, att känna sig värdefull som person, inte bara som ett ”fall” eller en sjukdom, att bli uppmärksammad och välkomnad samt att känna sig trygg och säker i vårdmötet.

Sjutton sjuksköterskor i diabetesvård intervjuades om synen på sitt arbete. Svaren visade på svårigheter att integrera den individuella omvårdnaden av patienter och behandlingsmål baserad på nationella riktlinjer.

Åsa Hörnsten är distriktssköterska och doktorand vid Institutionen för omvårdnad, tel. 090-786 91 59, e-post: asa.hornsten@nurs.umu.se

Avhandlingen läggs fram vid Inst. för omvårdnad samt Inst. för folkhälsa och klinisk medicin och har titeln Experiences of diabetes care – Patients’ and nurses’ perspectives. Svensk titel: Erfarenheter av diabetesvård – Patienters och sjuksköterskors perspektiv. Disputationen äger rum kl 09.00 i aulan, Vårdvetarhuset. Fakultetsopponent är professor Barbara Paterson, University of British Columbia, Kanada.

Om du vill läsa mer i denna avhandling finns den att ladda hem som pdf-dokument. Sök i universitetsbibliotekets databas:
publications.uu.se/umu/theses/

Redaktör: Bertil Born