"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-10-07

Höftprotes bästa behandling hos äldre vid lårbenshalsbrott

NYHET Lårbenshalsfrakturer drabbar framför allt äldre och förknippas med hög dödlighet. Orsaken är oftast fall i hemmet hos personer med benskörhet och en medelålder på ungefär 80 år. Operation med höftledsprotes via en främre kirurgisk teknik har visat sig ge en bättre höftfunktion och färre omoperationer än fixering av benbrottet med skruvar. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet av Sebastian Mukka.

Bilden: Sebastian Mukka

Trots att forskning har pågått sedan 1960-talet har det funnits få studier som undersökt patienternas egna upplevelser av höftfunktion 10 till 20 år efter en operation mot bakgrund av vilken behandlingsmetod man valt.

– Ett annat område som är relativt lite studerat är hur patienterna upplever sin höftfunktion efter operation med höftprotes beroende på vilken kirurgisk teknik som använts, säger Sebastian Mukka.

– Med kirurgisk teknik menas kort sagt hur kirurgen tagit sig genom mjukdelarna ner till själva höftleden, de två vanligast förekommande teknikerna är främre respektive bakre snittföring.

Ett än mindre utforskat område är hur resultaten av operation skiljer sig mellan de patienter som deltar i en studie och de som avböjd att delta. Detta är av stor vikt att sådana jämförelser genomförs, då resultaten av studier sedan påverkar de riktlinjer som följs runt om på landets alla sjukhus.

– Mina kollegor och jag har studerat ovanstående frågeställningar och kommit fram till att friska och vitala äldre patienter med god höftfunktion innan en felställd lårbenshalsfraktur bör behandlas med höftledsprotes.

– Den främre kirurgiska tekniken ger ett lika bra patientupplevd höftfunktion men en ökad förekomst av hälta jämfört med den bakre tekniken vid behandling med höftprotes.

Resultaten tyder på att patienter som deltar i en klinisk behandlingsstudie har lägre dödlighet än patienter som avböjt att delta, vilket är viktigt att ta hänsyn till när studieresultat överförs till hälso- och sjukvårdssystem.

Sebastian Mukka är ursprungligen från Piteå, och har en avlagt läkarexamen vid Karolinska Institutet 2011. Han flyttade till Sundsvall efter examen och arbetar som ST-läkare vid ortopedkliniken vid Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand. Doktorandstudierna påbörjades vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap 2012.

Avhandlingen finns publicerad digitalt

Kontakt:

Sebastian Mukka, sebastian.mukka@gmail.com,  tel. 0730-86 71 11

Om disputationen:

Fredag den 9 oktober försvarar Sebastian Mukka, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Aspekter på behandling av lårbensfrakturer.

Disputationen äger rum kl. 9.00-12.00, Sundsvalls sjukhus, Aulan. Opponent är Lasse Lipidus, docent, Institutionen för kliniska vetenskaper, Södersjukhuset, Karolinska institutet. 

Redaktör: Per Melander