"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-06-12

Hög kvalitet för kandidatexamen i litteraturvetenskap

NYHET Vid Universitetskanslerämbetets utvärdering 2013 fick utbildningen på kandidatnivå i litteraturvetenskap betyget bristande kvalitet. Efter att ha vidtagit de åtgärder UKÄ anmodat om, har utbildningen nu fått det samlade omdömet hög kvalitet.

UKÄ beslutade den 6 mars 2013 att ge det samlade omdömet bristande kvalitet för utbildning som leder till kandidatexamen i litteraturvetenskap vid Umeå universitet. 

Beslutet innebar samtidigt att UKÄ ifrågasatte universitetets tillstånd att utfärda kandidatexamen i litteraturvetenskap. Verket uppmanade därför universitetet att senast den 6 mars 2014 inkomma med en redogörelse för de åtgärder som vidtagits med anledning av verkets ställningstagande.

Därefter avsåg UKÄ att ta ställning till om det finns skäl att besluta att lärosätet inte längre får utfärda den aktuella examen. 

Umeå universitet har inkommit till UKÄ med en analys av orsaken till bristerna och redovisning av vidtagna åtgärder. 

UKÄ bedömer att utbildning som leder till kandidatexamen i litteraturvetenskap vid Umeå universitet nu uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning och att utbildningen därmed ska ges det samlade omdömet hög kvalitet.

Under sådana omständigheter finns det inte längre skäl att ifrågasätta lärosätets examenstillstånd. 

Redaktör: Per Melander