"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-06-11

Hög kvalitet för magisterprogrammet i arbetsliv och hälsa

NYHET Magisterprogrammet i arbetsliv och hälsa vid Umeå universitet fick för drygt ett år sedan bristande kvalitet i Universitetskanslersämbetets utvärdering. Efter analyser och åtgärdsprogram uppfylls nu kvalitetskraven för högre utbildning och Universitetskanslersämbetet ger därmed omdömet hög kvalitet.

UKÄ:s utvärderingar i början av 2014 gav magisterprogrammet i arbetsliv och hälsa omdömet bristande kvalitet på ett av målen. Det målet handlar om ”förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete”.

Programmet har analyserat orsakerna och satt in åtgärder för att komma till rätta med bristerna. UKÄ:s bedömare anser nu att analyserna och de åtgärder som har vidtagits väl svarar mot bristerna och finner inte längre att det finns skäl att ifrågasätta examenstillståndet för dessa utbildningar.

- Jag är väldigt glad över det här beskedet! Medicinska fakulteten tillsatte en arbetsgrupp med mig som ordförande, säger Anita Pettersson-Strömbäck, studierektor. Vi har jobbat oerhört hårt med att åtgärda bristerna som UKÄ pekade på, och jag vill passa på att tacka samtliga i arbetsgruppen för deras insats och engagemang. Vår inställning har varit att UKÄ:s utvärdering är en hjälp för oss att utveckla programmet.

- Att se att arbetet har lett till att programmet fick hög kvalitet är mycket tillfredsställande!

Åtgärder

Till de åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med bristerna hör en ny definition av huvudområdet. Den ligger till grund för förändringar i programstruktur, utbildningsplan och kursplaner.

UKÄ konstaterar att den teoretiska förankringen och tvärvetenskapligheten har förstärkts i utbildningen. Den första terminen som i stort sett är gemensam för programmets fyra inriktningar, innehåller en ny kurs om 7,5 högskolepoäng. Den här kursen handlar om vetenskapliga teorier, metoder och forskningsetik. Kursinnehållet fördjupas därefter i omarbetade inriktningkurser om 7,5 högskolepoäng. Avsikten är att tidigt under utbildningen introducera ett vetenskapligt förhållningssätt.

Studenterna ges examinerande uppgifter som bygger på att de arbetar i team och tillämpar sina tvärprofessionella kunskaper och vetenskapliga perspektiv. För att förtydliga att åtgärderna är beslutade efterfrågade också UKÄ:s bedömargrupp skriftliga kompletteringar.

Effekterna av dessa åtgärder gör troligt, enligt UKÄ, att de vetenskapliga och metodologiska kunskaperna inom respektive inriktning som studenterna nu förvärvar kommer att bidra till att de får ökad förmåga att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete inom huvudområdet.

Redaktör: Lena Åminne