"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-02-11

Hög kvalitet för psykoterapeutexamen

NYHET Psykoterapeutexamen vid Umeå universitet fick hösten 2014 bristande kvalitet i Universitetskanslersämbetets utvärdering. Efter analyser och åtgärder uppfylls nu kvalitetskraven för högre utbildning och Universitetskanslersämbetet ger därmed omdömet hög kvalitet.

- Jag är naturligtvis mycket glad över beskedet. Vi har gjort flera förändringar där vi åtgärdat påtalade brister, vilket har varit nyttigt och nödvändigt för att höja den vetenskapliga kvaliteten inom programmen, säger Ellinor Salander Renberg, professor vid Institutionen för klinisk vetenskap och avdelningschef vid enheten för psykoterapi.

UKÄ:s utvärderingar i september 2014 gav psykoterapeutexamen omdömet bristande kvalitet på två examensmål. De brister som påtalades låg inom målen som handlar om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och om att studenterna i sina examensarbeten ska visa förmåga att kritiskt och självständigt granska, bedöma och använda information.

Åtgärder

Åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med bristerna inom målen som handlar om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, är bland andra en revidering av kursplanen i vetenskapsteori och tillägg av lärandemål som rör förmågan att bedöma forskning inom det psykoterapeutiska fältet.

Det har skapats en studieguide för hur man skriver vetenskaplig text samt färdighetsträning genom återkommande fördjupningsarbeten. Metodundervisningen har förstärkts och metodträning, handledning på metodfrågor och examination av metodkunskap har införts. Kritisk granskning av vetenskapliga artiklar inom området har lagts till och arbetet med uppsatsskrivande har strukturerats.

Det har också påbörjats en omläggning till att ha mer internt verksamma handledare liksom att rekrytering av en vetenskapligt kompetent lektor inom psykoterapiområdet pågår.

De fyra psykoterapiprogrammen ersätts från 2016 med ett samlat program med tre inriktningar.

Inom målen som rör att studenterna i sina examensarbeten ska visa förmåga att kritiskt och självständigt granska, bedöma och använda information har också en rad åtgärder vidtagits.

Det har skapats en tydligare struktur och bättre kontroll av uppsatsarbetet och nya kursplaner har tagits fram där lärandemål och bedömningskriterier har tydliggjorts.

Uppsatsens diskussionsdel där innebörden för praktiken ska diskuteras utifrån studiens resultat, har gjorts tydligt och examinerande seminarier har införts.

Undervisningsmoment och mentorskap på den egna arbetsplatsen har införts och det har lagts en större betoning på att studenterna ska kunna tillämpa vetenskaplig metodologi vid kliniska beslut och att använda validerade metoder vid uppföljning av behandling.

UKÄ konstaterar att med de vidtagna åtgärderna är förutsättningarna goda för att Umeå universitet ska kunna säkra att studenterna uppnår hög måluppfyllelse när det gäller båda examensmålen.

Examenstillståndet ifrågasätts inte

Programmet fick ett år på sig att analysera orsakerna och att sätta in åtgärder för att komma till rätta med bristerna. UKÄ:s bedömare anser att analyserna och de åtgärder som har vidtagits väl svarar mot bristerna och finner inte längre att det finns skäl att ifrågasätta examenstillståndet för dessa utbildningar.

Redaktör: Lena Åminne