"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-03-02

Hög kvalitet för specialistsjuksköterskeexamina

NYHET Åtta av Umeå universitets specialistsjuksköterskeexamina fick hösten 2014 omdömet bristande kvalitet i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utvärdering. För sex av dessa ger nu Universitetskanslersämbetet det samlade omdömet hög kvalitet. Besked för resterande två kommer senare.

- Det är naturligtvis mycket glädjande, men också ett tydligt resultat av att vi tagit kritiken på allvar genom det omfattande arbete som gemensamt lagts ner på analys och systematiska åtgärder, säger Kerstin Viglund, ordförande för programrådet för sjuksköterskeprogram, PRS.

De utvärderade specialistsjuksköterskeprogrammen leder till två examina: yrkesexamen för respektive inriktning respektive magisterexamen med omvårdnad som huvudområde. Yrkesexamen utvärderades på sex utvalda examensmål och magisterexamen på fem examensmål.

Åtta specialistsjuksköterskeexamina fick bristande kvalitet på ett eller flera examensmål.

De tre vanligaste bristerna avsåg förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer respektive kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen.

Åtgärder

De samlade åtgärder som vidtagits avseende samtliga ifrågasatta utbildningar inkluderar revidering av fem utbildningsplaner och ett stort antal kursplaner. Tyngdpunkten har legat på översyn och tydliggörande av förväntade studieresultat samt hur dessa examineras.

- För samtliga utbildningar har vi utvecklat organisationen av handledning och bedömning av självständiga arbeten - inklusive översyn av förväntade studieresultat och betygskriterier samt införande av betygskommittéer, säger Britt-Marie Lindgren, prefekt vid Institutionen för omvårdnad.

De sex examensinriktningar som inte längre ifrågasätts är inriktningarna anestesisjukvård, intensivvård, distriktssköterska, onkologisk vård, operationssjukvård respektive psykiatrisk vård.

- Vi ser med tillförsikt fram emot beskeden även för inriktningarna barn och ungdomar samt vård av äldre, tillägger Kerstin Viglund.

Examenstillståndet ifrågasätts inte

De ifrågasatta utbildningarna fick ett år på sig att analysera orsakerna och att sätta in åtgärder för att komma till rätta med bristerna. UKÄ:s bedömare anser att analyserna är relevanta och genomtänkta och att de åtgärder som har vidtagits är rimliga och ändamålsenliga.

UKÄ bedömer att dessa utbildningar vid Umeå universitet nu uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning och de därmed ska ges det samlade omdömet hög kvalitet. Under sådana omständigheter finns det inte längre skäl att ifrågasätta aktuella examenstillstånd.

Syftet med Universitetskanslersämbetets utvärderingar är att säkerställa att utbildningarna håller mycket hög eller hög kvalitet och den övergripande frågan är om studenterna når de nationella examensmålen.

Kontaktpersoner

Britt-Marie Lindgren, prefekt, Institutionen för omvårdnad, 090-786 92 61, 070-643 33 08
Kerstin Viglund, ordförande, programrådet för sjuksköterskeprogram, 090-786 92 64, 076-766 17 76

Redaktör: Lena Åminne