"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-06-07

Hög kvalitet på forskarutbildning i nationalekonomi

NYHET Forskarutbildningen i nationalekonomi vid Umeå universitet fick omdömet ”hög kvalitet” av Universitetskanslersämbetet, UKÄ, i den nationella utvärderingen av forskarutbildningar som pågår från och med 2017 till 2022.

I motiveringen sägs bland annat: ”Det är en styrka att Umeå universitet håller god internationell nivå på forskningen. En annan styrka är att många doktorander, på lärosätets uppmuntran, läser forskarutbildningskurser utomlands under sin utbildning.” Tillgången till att läsa en kurs i att söka forskningsmedel lyfts också fram: ”Denna främjar självständighet och då forskningsansökningar ofta innefattar forskningsetiska ställningstaganden är detta en bra och viktig övning”.

Vidare lyfter bedömargruppen fram kopplingen mellan forskning och forskarutbildning: ”Umeå universitet genomför forskarutbildning inom ramarna för en etablerad definition av ämnet nationalekonomi med en viss inriktning mot offentlig ekonomi och miljöekonomi”, vilka är de två områden som dominerar den nationalekonomiska forskningen vid universitetet.

Ytterligare en positiv aspekt som lyfts fram är att doktoranderna tar aktiv del i utvecklingen av forskarutbildningen. Detta sker dels via representation i beslutsfattande organ dels också via ett doktorandråd. Slutligen kan nämnas att: ”Verksamheten vid enheten för nationalekonomi vid Umeå universitet har i många avseenden ett väl fungerande system för återkoppling och uppföljning”.  

Umeå universitets forskarutbildning i ekonometri fick omdömet ”ifrågasatt kvalitet”, främst på grund av att området anses vara för litet. Bland annat skriver man i utvärderingen att ”om en snäv definition av forskarutbildningsmiljön tillämpas så att denna enbart omfattar ekonometri, framträder en mycket liten miljö som består av enstaka forskare.”

Samtidigt framhåller man att kvaliteten i sig är god: ”Bedömargruppen vill understryka att det inte är kvaliteten på de involverade forskarna som ifrågasätts. Skulle forskarutbildningen i ekonometri istället ses som en inriktning under nationalekonomi skulle bedömningen bli annorlunda och väsentligt mer positiv, vilket påpekats flertalet gånger i yttrandet.”

Utvärdering av utbildning på forskarnivå inom nationalekonomi

Redaktör: Mattias Grundström Mitz