"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-03-01

Högre deltagande i cellprovskontroller minskar risken för livmoderhalscancer

NYHET Högre deltagande och inkludering av äldre kvinnor med ökad risk i programmet med cellprovskontroller skulle kunna minska sjukligheten och dödligheten i livmoderhalscancer, visar den avhandling som Lena Silfverdal försvarar vid Umeå universitet den 4 mars.

Livmoderhalscancer (cervixcancer) är numera en mindre vanlig sjukdom i Sverige tack vare programmet med regelbundna cellprovskontroller, men fortfarande drabbas årligen ca 450 kvinnor bland vilka ca 140 avlider. Alla kvinnor mellan 23 och 50 år inbjuds till cellprovtagning vart tredje år medan kvinnor mellan 50 och 60 inbjuds vart femte år. Knappt 80% av alla inbjudna deltar. Om förstadier till cancer upptäcks vid kontrollen opererar man bort det yttersta skiktet av livmodertappen.

Två tredjedelar av de kvinnor som drabbas av livmoderhalscancer har inte deltagit i screeningkontroller enligt riktlinjerna eller är äldre än den övre åldersgränsen. Regelbunden cellprovtagning minskar risken med 60% för livmoderhalscancer och med 80% för avancerad, spridd cancer. Alla typer av livmoderhalscancer kan förebyggas genom cellprovskontrollerna och kvinnor i alla åldrar har nytta av screening, även kvinnor under 30 år och över 60 år.

De kvinnor som deltagit i screeningprogrammet men som ändå drabbas av livmoderhalscancer blir oftast upptäckta i ett tidigt stadium av sjukdomen. En tredjedel av dem har tidigare visat avvikande cellprov, vilket talar för att handläggningsrutinerna av kvinnor med cellförändringar behöver förbättras.

- Kvinnor med avvikande prov har ökad risk att få livmoderhalscancer. Det är viktigt att de inte tappas bort i systemet och att de får en ny inbjudan till uppföljning om de skulle missa ett besök hos gynekolog eller barnmorska. säger Lena Silfverdal som är överläkare vid Kvinnokliniken, Norrlands universitetssjukhus.

Avhandlingen ingår i en internationellt uppmärksammad utvärdering av det svenska screeningprogrammet och omfattar alla fall av livmoderhalscancer i landet åren 1999—2001 jämförda med en kontrollgrupp av friska kvinnor. Med hjälp av bland annat ett nationellt kvalitetsregister för gynekologisk cellprovskontroll studeras deltagandet i screening, cellprovsresultaten och handläggningen efter ett avvikande cellprov. Utvärderingen gör det möjligt att uppskatta vilken verkan förändringar i screenigprogrammets organisation, testmetod och handläggningsrutiner kan ha på sjukligheten och dödligheten i livmoderhalscancer.

Lena Silfverdal, som är bördig från Hammarstrand i Jämtland, har tidigare arbetat som gynekolog vid Universitetssjukhuset i Örebro och är doktorand vid Institutionen för klinisk vetenskap, enheten för obstetrik och gynekologi, Umeå universitet, där hon kan nås på mobil 070-336 51 26
e-post lena.silfverdal@obgyn.umu.se

Fredagen den 4 mars försvarar Lena Silfverdal, Inst. för klinisk vetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Cervixcancerprevention: Studier av utfall av screening och av handläggning av avvikande cellprov (Cervical cancer prevention. Studies on outcome of cervical screening and on management of abnormal cytology results). Disputationen äger rum kl. 09.00 i Bergasalen, Kvinna/barnhuset, NUS.
Fakultetsopponent är doc. Pekka Nieminen, Helsingfors, Finland.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-39862