"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-05-30

Högt blodtryck utmanar folkhälsan i Vietnam

NYHET Ett nationellt program för att motverka det växande folkhälsopoblemet högt blodtryck i Vietnam beskrivs i den avhandling som Pham Thai Son försvarar vid Umeå universitet den 1 juni.

Högt blodtryck och därmed ökad risk för hjärtkärlsjukdomar är ett växande hälsoproblem i utecklingsländerna. En nationell studie i Vietnam 2002–2010 visar att var fjärde invånare över 25 år har högt blodtryck. Bland dessa är nära hälften (48 %) inte medvetna om sin sjukdom medan 30 procent har behandlats och 11 procent har ett kontrollerat blodtryck. Det innebär att ca 11 miljoner vietnameser har högt blodtryck och bland dem är 5,7 miljoner omedvetna om det.

I avhandlingen diskuteras möjligheterna att förbättra situationen genom en samhällsbaserat insatsprogram för blodtryckskontroll. Ett sådant program genomfördes på försök 2006–2009 vid en kommunal hälsovårdsenhet i ett landsbygdsområde och lyckades med att minska blodtrycksvärdena och den beräknade risken för hjärt-kärlsjukdomar samt öka andelen behandlade och kontrollerade i befolkningen.

Det är mycket angeläget att ta fram lika effektiva program på nationell nivå för bättre förebyggande insatser, tidigare diagnos och effektivare behandling av högt blodtryck och andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar i Vietnam. Avhandlingen utmynnar i fyra förslag om innehållet i ett sådant program:

  1. Inriktning på hela befolkningen genom samhällsbaserade insatser, framför allt för att minska andelen salt i kosten och kontrollera rökning.
  2. Identifiera personer med hög risk för hjärt-kärlsjukdom och erbjuda behandling.
  3. Skapa ett nätverk för blodtrycksbehandling inom och integrerat i den ordinarie vårdorganisationen.
  4. Öka och stärk vårdpersonalens kompetens i hjärtsjukvård, speciellt på primärvårdsnivån.

Pham Thai Son är doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för epidemiologi och global hälsa. Han är engelsktalande och kan nås påtel. +84-913-528-267
e-post sonvnhi@gmail.com

Fredagen den 1 juni försvarar Pham Thai Son, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, sin avhandling med den svenska titeln Hypertoni i Vietnam - från gemenskapsbaserade studier till ett nationellt riktat program (engelsk titel: Hypertension in Vietnam – from community-based studies to a national targeted programme).

Disputationen äger rum kl. 09.00 i sal 135, enheten för allmänmedicin, NUS.
Fakultetsopponent är docent Alexandra Krettek, Nordic School of Public Health, Göteborg.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-55175