"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-10-13

HSV berömmer personal- och arbetslivsprogrammet i Umeå

NYHET Högskoleverket har granskat kvalitén på personal- och arbetslivsprogrammet vid tolv universitet och högskolor. Den är överlag god men bedömargruppen framhåller på några områden utbildningen i Umeå.

– Bedömargruppens utvärdering visar att P-programmet i Umeå fungerar mycket bra. Vår modell med krav på arbetslivserfarenhet, programspecifika kurser på samtliga nivåer samt praktik, gör att vi profilerar oss på ett sätt som också tilltalar avnämare och studenter, säger Nils Eriksson programansvarig för P-programmet.

Det är framförallt när det gäller arbetslivserfarenhet, kvalitet och kvalitetssäkring, praktikmöjligheter samt fördjupningskurser med forskaranknytning som utbildningen vid Umeå universitet lyfts fram. För att bättre förstå arbetslivet och dess förutsättningar och behov anser bedömargruppen att det är en stor fördel om studenter har arbetslivserfarenhet. Detta bidrar enligt bedömargruppen till att öka studenternas möjlighet att tillägna sig utbildningen.

Det är bara Umeå universitet, Mitthögskolan och Växjö universitet som kräver arbetslivserfarenhet vid antagningen. Även avnämnarna, det vill säga de framtida arbetsgivarna, anser att det är viktigt.

Så här skriver bedömargruppen i sin rapport: ’’Ett motiv som förs fram för kravet på arbetslivserfarenhet är att utbildningen når högre kvalitet och nivå med studenter som har egen arbetslivserfarenhet. Från Umeå universitets underlag hämtas följande citat: ”att studenterna har arbetslivserfarenhet och genom att de rekryteras från ett vidsträckt geografiskt område ger en erfarenhetsbredd av stor betydelse för utbildningen. Studenterna upplevs som mogna och intresserade och det gör det lättare att se kopplingen mellan teori och praktik”.

HSV:s bedömargrupp berömmer även Umeå universitets arbete med kvalitet och kvalitetssäkring. De anser att Umeå och Växjö universitet har den mest genomarbetade kursutvecklingsmodellen.

Internationalisering är ett område som är dåligt utvecklat inom de granskade utbildningarna, men även där lyfts utbildningen i Umeå fram som den utbildning som tillsammans med den i Lund som i alla fall har med det perspektivet. Lunds universitet har internationalisering som ett tema i sin baskurs och Umeå universitet har moment som rör omvärldsanalys. Bedömargruppen anser att det finns anledning för alla lärosäten att se över kursinnehållet och hur utbildningarna ska få en starkare internationell koppling. 

Vid universiteten i Umeå och Örebro samt vid Mitthögskolan ingår obligatorisk praktik på tio veckor. Bedömargruppen betonar i sin rapport vikten av verksamhetsförlagd utbildning – praktik. Bedömargruppens genomgång av kursplanerna på C- och D-nivå visar att ytterst få program, i stort sett bara utbildningarna vid universiteten i Umeå, Göteborg och Linköping samt Mitthögskolan, har kurser på fördjupningsnivå som är inriktade mot personalarbete som profession, yrkesroll eller funktion i organisationer.

Generellt konstateras bland annat att utbildningen har haft ett högt söktryck under flera år. År 2003 fanns det cirka 3 700 förstahandssökande till 870 platser. Men trots att många är intresserade av att läsa P-programmet är det knappt hälften av studenterna som tar ut sin examen.

Ett annat problem är att utbildningarna har liknande namn men är mycket olika till sitt innehåll. Vissa utbildningar är yrkesinriktade program med inslag av praktik medan andra är mer allmänt hållna med breda ämnesstudier inom till exempel psykologi och sociologi. Det är svårt för studenterna att i förväg veta vilken inriktning en viss utbildning har. Även arbetsgivare tycker att utbildningen är otydlig och kan ha svårt att bedöma de utexaminerades kompetens.

Högskoleverket uppmanar högskolorna att profilera och marknadsföra sina P-program på ett tydligare sätt. Högskoleverkets uppmanar också alla utbildningar att samverka mer med arbetslivet.

Kontaktperson:

Nils Eriksson, universitetslektorProgramansvarig P-programmet, Umeå universitetTel 090-786 63 10 Mobil 070-340 07 45
E-post: nils.eriksson@soc.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg