"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-02-28

HSV har synpunkter på utbildning vid Umeå universitet

NYHET Högskoleverket, HSV, påpekar brister och problem i specialpedagogutbildningen vid Umeå universitet och vid Lärarhögskolan i Stockholm. HSV anser framför allt att det finns brister i lärarkompetens och handledningskapacitet. Samtidigt lyfter de fram en rad positiva faktorer i utbildningen vid Umeå universitet.

– Vi ser allvarligt på kritiken. Vi kommer omedelbart att analysera rapporten och vidta nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med problemen. Säger Åsa Bergenheim prorektor för grund- och forskarutbildning vid Umeå universitet.

Bedömargruppens rekommendationer för att komma tillrätta med problemen i specialpedagogutbildningen vid Umeå universitet är följande:

  • Fler disputerade lärare med större undervisningsomfattning behöver anlitas inom programmet, och samtliga lärare bör garanteras utrymme för forskning och kompetensutveckling.
  • För att förbättra styrningen av studierna måste samarbetet mellan de två institutionerna förbättras.
  • Lärarkollegiet bör genomföra en översyn av profilen med utgångspunkt i examensmålen.
  • En satsning på specialpedagogisk forskning är nödvändig.

Umeå universitet och Lärarhögskolan i Stockholm anmodas att senast den 1 mars 2007 redovisa vilka åtgärder som vidtagits med anledning av HSV:s rekommendationer. Efter det tar Högskoleverket ställning till om det finns skäl att återkalla examensrätten.

– Problemen som HSV pekar på är inga nyheter för oss. Sedan en tid tillbaka har vi arbetat med dem men mycket återstår. Det krävs bland annat en kraftfull satsning på forskning och forskarutbildning, vilket också HSV:s kritik visar. Arbetet med att rekrytera fler disputerade lärare är givetvis av största vikt. Alla utbildningar som ges måste ha en tydlig forskningsanknytning och hålla hög standard, säger Björn Åstrand, dekanus vid fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet.

Björn Åstrand tycker att det är mycket positivt att Högskoleverket just efterfrågar en praxisnära forskning.

– Det är precis den typ av forskning, den som konkret kan bidra till utvecklingen av arbetet i skolorna som vi sedan fakultetsnämnden inrättades arbetat med att bygga upp. Problemet är att man nationellt inte anvisar resurser för detta, konstaterar han.

HSV:s bedömargrupp pekar också på en rad positiva faktorer inom utbildningen vid Umeå universitet:

  • lärarkapaciteten är tillfredsställande
  • satsningen på att kompetensutveckla adjunkter
  • välutvecklad distansundervisning
  • studenterna får mycket handledning och uppföljning samt att inflytande fungerar bra liksom arbetet med kursutvärderingar
  • uppföljning av utexaminerade studenter framhålls som ett gott exempel

Kontaktperson:

Björn Åstrand, dekanus vid fakulteten för lärarutbildningTel: 090-786 55 50Mobil: 070-6424212
E-post:bjorn.astrand@educ.umu.se

Specialpedagogexamen omfattar 60 poäng och är en påbyggnad på allmän lärarutbildning, med krav om minst tre års yrkeserfarenhet. Vid Umeå universitet ansvarar två institutioner för utbildningen, dels institutionen för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning, BUSV, som tillhör fakulteten för lärarutbildning dels pedagogiska institutionen som ingår i den samhällsvetenskapliga fakulteten. Specialpedagogprogrammet bedrivs som distansutbildning på helfart med kursträffar som sammanlagt motsvarar en vecka per månad.

Redaktör: Carina Dahlberg