"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-04-23

HSV:s utvärdering: Forskarutbildningen vid Umeå universitets medicinska fakultet lovordas – och...

NYHET Starkt samarbete med teknisk-naturvetenskaplig fakultet, nära samarbeten med de närliggande landstingen och en stark forskarmiljö i mikrobiologi är några av de positiva delar som Högskoleverket listar i sin rapport från den omfattande utvärderingen av forskarutbildningen vid Umeå universitets medicinska fakultet. Examenrätten ifrågasätts över huvud taget inte.

Andra starka sidor är enligt HSV att det finns forskarhandledningskurs vid universitetet, att bruket av licentiatexamen är tydligt reglerat, att ersättningen för institutionstjänstgöring är centralt reglerad och att doktorandhandboken finns både på svenska och engelska och tillgänglig på webben och att forskarmiljön i mikrobiologi dessutom har en intressant allmän studieplan för ämnet.

Utvärderingen av utbildning på forskarnivå inom medicin, vårdvetenskap och farmaci är en del av det regeringsuppdrag som Högskoleverket har enligt propositionen Studentinflytande och kvalitetsutveckling i högskolan (prop. 1999/2000:28).

De svaga sidorna är enligt HSV bland annat: • Kravet på individuell studieplan för alla forskarstuderande och årlig uppföljning är inte konsekvent genomfört. • Antalet forskarutbildningskurser inom olika specialområden är för få och tillgängligheten är otillräcklig.
• Samarbetet med industrin i regionen är svagt.

Till grund för utvärderingen ligger bland annat en självvärdering genomförd under december 2006 – mars 2007, uppgifter om utbildningsbakgrund, handledarkapacitet och fakultetens utbud av forskarutbildningskurser och ett platsbesök av bedömargruppen i oktober 2007. En uppföljning av utvärderingen kommer att genomföras inom tre år. Mer information om det generella tillvägagångssättet återfinns på Högskoleverkets webbplats www.hsv.se.
Läs mer i HSV:s pressmeddelande eller i den fullständiga rapporten (pdf på 148 sidor varav sidorna 113-123 om Umeå universitet).

För mer information:

Per Wester, ordförande i Forskarutbildningsnämnen vid medicinska fakulteten på telefon 090-785 25 84, mobiltelefon 070-328 00 01 eller e-post per.wester@medicin.umu.se.

Gunnevi Sundelin, vice ordf. i samma nämnd på telefon 090-786 98 86, mobiltelefon 070-595 53 24 eller e-post gunnevi.sundelin@physiother.umu.se.

Gunilla Olivecrona, prodekanus vid medicinska fakulteten med särskilt ansvar för forskarutbildningen på telefon 090-785 44 91 eller e-post gunilla.olivecrona@medbio.umu.se.

Bengt Järvholm, dekanus för medicinska fakulteten på telefon 090-785 22 41, mobiltelefon 070-619 22 41 eller e-post bengt.jarvholm@envmed.umu.se.

Redaktör: Bertil Born