"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-11-20

Humanistisk offensiv får 46 miljoner kronor

NYHET Universitetsstyrelsen har i dag beslutat att satsa 36 miljoner kronor för att förstärka humanistisk forskning vid Umeå universitet. Tillsammans med bidraget från Baltics donationsstiftelse tilldelas det humanistiska området totalt 46,5 miljoner kronor.

– En stark humanistisk forskning är viktigt för hela Umeå universitet både för samhället och för humanioraämnena i sig men även för att de ingår som viktiga delar i flera av universitets starka forskningsområden, säger Umeå universitets rektor,  Göran Sandberg.

– Det här innebär en remarkabel förstärkning av forskningskapaciteten vid humanistiska fakulteten. Satsningen omfattar både etablerade forskare och nya. Vi kan anställa fler forskare och ge nydisputerade forskningsmöjligheter, konstaterar Britta Lundgren, en nöjd dekan för den humanistiska fakulteten vid Umeå universitet.

Resurstillskottet från universitetsstyrelsen ska finansiera nio sexåriga anställningar under perioden 2009–2014. Anställningarna inriktas mot tre strategiskt viktiga områden för fakultetens fortsatta utveckling: Språk och språkdidaktik, Vetenskaps- teknik- och miljöstudier och det Estetiska fältet.

– Fakulteten bedriver en målmedveten satsning för att höja andelen externa medel och internationella publiceringar. Med fler forskare blir det målet lättare att uppnå. En stark forskning innebär också en kvalitetshöjning av våra utbildningar, säger Britta Lundgren

En viktig satsning utgör även av Baltic-donationen, som under perioden 2009–2014 totalt uppgår till 10, 5 miljoner kronor. Medlen kommer att användas dels till postdoc-anställningar dels till internationalisering av utbildningsprogram inom fakulteten.

Under 2006 formulerade Humanistisk fakultet Humanistisk offensiv, för att göra humaniora och Umeå universitet synligare för omvärlden. Humanistisk offensiv inrymmer sju insatsområden: humanistiska kompetenser, vässad forskning, reell internationalisering, slagkraftig utbildning, sund ekonomi, stärkt akademiskt ledarskap och effektivare institutioner samt god arbetsmiljö. De tre förstnämnda insatsområdena är speciellt viktiga i den aktuella satsningen för fakulteten.

När det gäller delområdet vässad forskning har fakulteten satt upp målet att man vid utgången av 2010 ska ha tagit flera betydande steg i riktning mot att bli ett internationellt attraktivt centrum för gästforskare inom humanistisk forskning, under arbetsnamnet Umeå Humanities Centre. Mer långsiktigt är målet att en sådan organisation ska vara etablerad år 2014 med full extern finansiering och optimalt fungerande organisation.

Kontaktpersoner:
Britta Lundgren, dekanus vid humanistiska fakulteten Tel: 090-786 62 43
E-post: britta.lundgren@kultmed.umu.se

Göran Sandberg, rektor Umeå universitet Telefon: 070-318 12 75
E-post: rektor@adm.umu.se

Pressbild Britta Lundgren:
www8.presskontakt.umu.se/pressbilder/dekaner/britta_lundgren.jpg

Pressmeddelande om Baltic-donationen:
www.umu.se/om-universitetet/aktuellt/nyheter/nyhetsvisning/?contentId=15333

Redaktör: Carina Dahlberg