"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-04-26

Hur banker presterar och agerar vid en finanskris

NYHET Banker med stark lokal ställning tenderar att uppvisa ett bättre resultat vid en lågkonjunktur. Det visar Ulf Holmberg vid Umeå universitet, som också undersökt hur bankers agerande påverkar risken för så kallade credit crunches – plötsliga finansiella chocker som tillfälligt lamslår företagsutlåningen.

Text: Camilla Bergvall

År 2007–2009 inträffade den största globala finanskrisen sedan 1930-talet, och i dess kölvatten blommade en debatt upp om hur finansmarknader och storbanker ska regleras. Nationalekonomen Ulf Holmberg vid Umeå universitet har genom flera typer av simuleringsstudier och en ny skattningsmetod undersökt på vilket sätt olika banker agerar och hur Sveriges kreditmarknad påverkades vid den senaste tidens finansiella oroligheter.

Han visar att decentraliserade banker har en tendens att prestera bättre under lågkonjunkturer, eftersom de kan skilja mellan ”bra” och ”dåliga” kunder på ett kostnadseffektivt sätt. Däremot är centraliserade banker mer lämpade att bedriva utlåning i regioner eller länder där utlåningsrisken skiljer sig från den risk som finns på bankens huvudmarknad, något som beror på att de kan ha bättre kontroll över hur resurserna allokeras.

Möjligt att förebygga chocker

Resultaten visar också att den svenska marknaden för företagslån förmodligen lider av ett efterfrågeöverskott – fler vill ha krediter till rådande ränta än vad som bjuds ut – och att landets kreditmarknad troligtvis drabbades av en så kallad credit crunch under 2009. En sådan oväntad chock i ekonomin uppstår om banker eller andra långivare hastigt reducerar antalet utgivna krediter utan att efterfrågan för lån minskat. Följden kan bli att företag får svårt med finansieringen, något som även kan orsaka ökad arbetslöshet och minskad tillväxt. Enligt Ulf Holmberg ökar risken för en credit crunch om bankerna blir mindre konservativa och får en ökad vilja att ge sig ut och finansiera nya och outforskade projekt.
– Ett sätt att förebygga dessa händelser är att reglera hur snabbt en bank får samla på sig kreditrisk, säger han.

Tror på nytt regelverk

Ökad risk för en credit crunch gäller även om marknaden drabbas av en extern chock som reducerar låntagarnas betalningsförmåga, samt om bankernas kreditriskkännedom försämras. Att förhindra sådana credit crunches är knivigare, menar Ulf Holmberg. Han anser dock att den nya regleringsstandarden för banker, Basel III-reglerna, som så småningom ska implementeras både i Sverige och utomlands, kan mildra effekten av en eventuell framtida finanskris.
– Regelverket bygger på att bankerna ska kunna stå på egna ben ”när det börjar blåsa”, och inte på att staten ska täcka upp för eventuella kreditförluster eller finansieringsproblem.

Ulf Holmberg är uppvuxen i Borås och i Lusaka, Zambia, och arbetar nu på Riksbanken i Stockholm. Som forskarstuderande var han anställd via företagsforskarskolan vid Umeå universitet, och hans doktorandtjänst var därför knuten till Handelsbanken i Stockholm.

Fakta om disputationen

Fredagen den 4 maj försvarar Ulf Holmberg, Handelshögskolan vid Umeå universitet, sin avhandling med titeln Essays on Credit Markets and Banking. Svensk titel: Essäer om kreditmarknader och bankers agerande. Disputationen äger rum kl. 10.15 i Hörsal D, Samhällsvetarhuset, Fakultetsopponent är professor Peter Englund, Handelshögskolan i Stockholm.

För mer information, kontakta:

Ulf Holmberg
Telefon: 0705 474111
E-post: ulf.holmberg@econ.umu.se

Läs hela eller delar av avhandlingen