Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-10-28

Hur grundskolans materiella förutsättningar påverkar elever och skolpersonal

NYHET Pär Isling Poromaa, doktorand vid Pedagogiska institutionen, har undersökt vad grundskolors materiella förutsättningar innebär för elevers undervisning och skolpersonalens möjligheter att organisera och utveckla pedagogiken. Resultaten är nyligen publicerade i tidskriften British Journal of Sociology of Education.

Resultaten visar att skolors materialitet (arkitektur, byggnader och lokaler) påverkar elevernas och skolpersonalens förhållningssätt till skolan som plats. Ett annat resultat visar på hur skolors materiella tillgångar, t.ex. hur klassrummen är designade och utformade, innebär förutsättningar för hur pedagogiken kan bedrivas och organiseras. Ytterligare ett intressant resultat från studien visar att skolors materiella förutsättningar verkar påverka elevers framtida förväntningar om utbildning och arbete.I de skolor som har ingått i undersökningen finns stora skillnader mellan skolbyggnadernas materiella tillstånd, klassrummens design och utseende, samt närvaron av lärandeartefakter (exempelvis IKT). Eftersom grundskolor är autonoma och ekonomiska enheter avgörs enskilda skolors fysiska utseende och tillgångar i hög uträckning av skolornas finansiella utrymme. Skolor med hög attraktivitet har genom främst skolpengen större möjligheter att investera i sina byggnader, lokaler och klassrum.Det som främst märks i studien är vilka möjligheter skolornas materiella förutsättningar innebär för eleverna. En annan sak som är framträdande är hur skolans materialitet och geografiska plats utgör en symbolisk tillgång eller belastning med betydande påverkan för skolledares möjligheter att anställa duktiga pedagoger. Skolan och dess område kan antingen attrahera eller stöta bort kompetenta lärare.På frågan vad som kännetecknar en grundskola med goda utbildningsresultat svarar Pär:
- Det är en grundskola som finns i ett område där välutbildade samhällsgrupper bor eller en grundskola som välutbildade samhällsgrupper söker sig till. Men pedagogiken kan utgöra en kompensatorisk möjlighet trots skolors materiella förutsättningar. Detta kommer jag skriva mer om i min avhandling som jag arbetar med nu.The significance of materiality in shaping institutional habitus: exploring dynamics preceding school effects, British Journal of Sociology of Education.