"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-10-24

Hur påverkar klimatförändringar nordliga sjöekosystem?

NYHET Sjöar i Arktis och norra barrskogsregionen är känsliga för miljöförändringar. Professor Jan Karlsson och medarbetare ska undersöka hur ett varmare klimat med högre vattentemperatur och tillrinning från land kommer att slå mot dessa sjöars fiskbestånd och växthusgasutbyte.

Professor Jan Karlsson tar vattenprover vid Umeå universitets experimentdammar på Röbäckslätten.
Foto: Mattias Pettersson

– Vårt antagande är att förändringsförloppet inte är linjärt utan att vi kommer hitta tipping points, tröskelvärden då det plötsligt sker en drastisk förändring som får stora konsekvenser på fiskbestånd och växthusgasutbytet, säger Jan Karlsson.

Nordliga sjöekosystem fungerar radikalt annorlunda än sjöar på lägre breddgrader. De är näringsfattiga och fiskarna är därför beroende av den primärproduktion som sker på sjöbottnarna. Detta gör sjöarna extra känsliga för klimatförändring då ett varmare klimat förväntas kraftigt minska den viktiga primärproduktionen.

Ett varmare klimat leder till ökad vattentemperatur och tillrinning av näring och organiskt kol från land. Det senare gör vattnet brunt och skuggar primärproducenter på sjöbotten. Samtidigt bryts delar av det tillförda organiska kolet ner och bildar växthusgaser.

Jan Karlsson är professor i naturgeografi med inriktning mot akvatisk biogeokemi.
Foto: Mattias Pettersson

Tvärvetenskapliga studier

Projektet kombinerar den senaste kunskapen inom biogeokemisk och ekologisk forskning och använder en kombination av olika metoder. Forskarna ska göra jämförande studier i sjöar längs klimatgradienter, experiment i konstgjorda dammar i Umeå och fullstora sjöar i Norrlands inland samt sjösedimentanalyser för att få historiska data från tidigare klimatförändringar. Arbetssättet är tvärvetenskapligt och involverar ekologer, biogeokemister, molekylärbiologer och modellerare.

Målet är att utveckla en dynamisk ekosystemmodell som kan användas för att förutsäga framtida produktion av fiskbiomassa och växthusgasutbyte i olika typer av sjöar i norr.

– Modellen ska även kunna användas som verktyg inom sjöövervakning och fiskevård för att exempelvis kunna utreda vilka sjösystem som är särskilt känsliga för klimatförändringar eller hur hållbart fiske kan bedrivas.

Jan Karlsson är föreståndare för Climate Impacts Research Centre (CIRC).

Om projektet

Huvudsökande: Jan Karlsson, professor vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap och Climate Impacts Research Centre (CIRC), Umeå universitet
Projekttitel: Climate change induced regime shifts in Northern lake ecosystems
Beviljat anslag: 36 970 000 kronor under fem år från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.
Medsökande: Richard Bindler, Sebastian Diehl och Xiau-Ru Wang, alla professorer vid Umeå universitet; Ann-Kristin Bergström, Åke Brännström och Pär Byström, alla docenter vid Umeå universitet, samt David Bastviken, professor vid Linköpings universitet.

Om CIRC

Inom CIRC bedrivs i dag både forskning och undervisning. Forskningen är inriktad mot limnologi, paleolimnologi, kvartärgeologi och terrester ekologi och syftar till att förstå sambanden mellan klimat och den subarktiska miljön. Verksamheten är förlagd till Abisko Naturvetenskapliga station, 10 mil nordväst om Kiruna.
www.emg.umu.se/forskning/circ/

Redaktör: Ingrid Söderbergh