"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-10-20

In Memoriam: Professor Emeritus Karl-Gustaf Löfgren

NYHET Det är med stor sorg vi mottagit beskedet att vår vän och kollega professor Karl-Gustaf Löfgren har avlidit. Karl-Gustaf spelade en mycket viktig roll för Umeå universitet både som framgångsrik forskare och som mentor för yngre kolleger. Han blev 77 år.

Text: Thomas Aronsson och Runar Brännlund, Enheten för Nationalekonomi

Karl-Gustaf började studera vid Umeå universitet 1963, tog licentiatexamen 1972 och doktorsexamen 1977. Han var under perioden 1979-1988 professor i skogsekonomi vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå och 1988-2010 professor i nationalekonomi vid Umeå universitet. Därefter var han verksam först som seniorprofessor under ett antal år och sedan som professor emeritus.

Som kollega och mentor var Karl-Gustaf en stor förebild för många av oss; genom sitt starka forskningsintresse, sin vetenskapliga skicklighet och kanske framförallt för sin förmåga att entusiasmera. Karl-Gustaf valdes in som ledamot av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien år 1995 och av Kungliga Vetenskapsakademien år 1999. I den senare var han bland annat under flera år verksam i kommittén för Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Han var också invald ledamot i Kungliga Skytteanska Samfundet samt hedersdoktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet och Helsingfors universitet.

Sett över karriären som helhet var Karl-Gustafs huvudsakliga forskningsområden arbetsmarknadsekonomi, naturresursekonomi (främst skogsekonomi) och miljöekonomi. Inom området arbetsmarknadsekonomi studerade han bland annat lönebildning, arbetsmarknadspolitik och hur ekonomisk politik påverkar val och beteenden på arbetsmarknaden. Ett av Karl-Gustafs viktigaste bidrag inom det naturresursekonomiska området var att integrera naturresurser och framför allt skog i modern mikroekonomisk teori.

Några exempel är modellering av skogsägares beslutsproblem och optimala val, målkonflikter i samband med skogsbruk, och hur virkesmarknaderna fungerar. Inom det miljöekonomiska området arbetade Karl-Gustaf framför allt med teoribildning kring gröna nationalräkenskaper och deras koppling till mått på ekonomisk välfärd och uthållig utveckling. Ett exempel är hur värdet av teknologisk utveckling respektive externa effekter kan integreras i mått på ”grön nettonationalprodukt”; ett annat är hur välfärdsmått kan transformeras från en icke-observerbar nyttometrik till en (i princip) observerbar penningmetrik. Inom alla dessa området har Karl-Gustaf lämnat signifikanta vetenskapliga bidrag.

Som nämndes ovan är Karl-Gustafs lärargärning också betydande. Han var lärare och mentor för flera generationer studenter och yngre kolleger vid institutionen för nationalekonomi och institutionen för skogsekonomi vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Även i det avseendet är Karl-Gustafs bidrag unikt. Hans vetenskapliga och pedagogiska arbete, kombinerat med hans entusiasm och frimodighet, har haft avgörande betydelse för den forskningsmiljö vi har idag.

För Handelshögskolan,
Thomas Aronsson och Runar Brännlund, Enheten för Nationalekonomi