"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-11-17

Individuell föräldraförsäkring kan öka jämställdheten

NYHET Kvinnor sköter det mesta av hushållsarbetet och omsorgen om barnen, vilket orsakar stress och hindrar en yrkeskarriär. Att införa individuell föräldraförsäkring kan få kvinnor att må bättre och öka jämställdheten, enligt Mikael Nordenmark vid Umeå universitet.

Familjer med hög inkomst, hög utbildningsnivå och som tror på jämställdhet har en jämnare arbetsfördelning i hemmet. Men även bland dessa familjer fördelas arbetet enligt ett tämligen traditionellt mönster. Det gäller särskilt i hemmet och omsorgen om barnen, där kvinnor oavsett livssituation utför en mycket stor andel av arbetet.

I en ny bok analyserar Mikael Nordenmark, docent i sociologi vid Umeå universitet, hur mycket kvinnor och män deltar i förvärvs- och hushållsarbete och hur det påverkar jämställdhet och välbefinnande.

För att minska skillnaderna när det gäller arbetsfördelningen i hemmet och omsorgen om de egna barnen, föreslår Mikael Nordenmark att Sverige ska införa individuell föräldraförsäkring. Det innebär att vi inte ska tillåta att föräldradagar förs över från den ena föräldern till den andra.

För att ytterligare underlätta för män att vara hemma med barnen är det också viktigt att lönetaket i försäkringen justeras, så att mannens föräldraledighet inte innebär en stor ekonomisk förlust för familjen.

Andra resultat som redovisas i boken är att både män och kvinnor sköter en mycket större del av hushållsarbetet när de är arbetslösa, jämfört med när de arbetar. Dock tyder resultaten på att kvinnan ansvarar för en stor andel av hushållsarbetet oavsett om mannen har arbete eller inte. Sannolikheten för att mannen tar på sig en större andel av hushållsarbetet om kvinnan inte arbetar är mycket liten. Först när kvinnan förvärvsarbetar och mannen är öppet arbetslös är arbetsbördan i hemmet någorlunda jämnt fördelad. Totalt sett innebär det en allt annat än jämställd arbetsfördelning.

Svenska kvinnor upplever mer rollkonflikter och stress än vad yrkesarbetande i andra länder gör. Dessutom uppger drygt var tredje kvinna med barn som valt att arbeta heltid att de känner ett behov av att minska sin arbetstid, vilket är en betydligt högre andel än bland män i samma situation.

Resultat i boken visar att kvinnor som valt att bryta traditionella mönster och satsat på en yrkeskarriär, samtidigt som de bildat familj, slits mellan arbetets och familjelivets krav. Om vi ska kunna minska stressen bland förvärvsarbetande kvinnor och öka jämställdheten måste män ta ett mer omfattande och kontinuerligt ansvar för familjelivet.

Boken har titeln ”Arbetsliv, familjeliv och kön” och är utgiven av Boréa bokförlag.

För mer information, kontakta:

Mikael Nordenmark, Sociologiska institutionenTel: 090-786 55 41, 070-689 22 08
E-post: Mikael.Nordenmark@soc.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson