"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-05-31

Inre och yttre press ger ”renskötarångest”

NYHET Yngre manliga renskötares liv karaktäriseras av närmast omöjliga villkor med många hot och konflikter som skapar en känsla av maktlöshet, skriver Niclas Kaiser i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 10 juni.

Det finns en stark och tydlig gräns mellan att vara och att inte vara renskötare. Rollen och yrket innebär en mängd speciella omständigheter. En är de särskilda normer som härskar inom renskötseln och i den samiska kulturen, bland annat att en ung renskötande man inte visar svaghet, har det rätta intresset, biter ihop och arbetar hårdare när det blir tufft.

Sammantaget rapporterar svenska renskötare fler ångest- och depressionssymtom än andra norrländska män. Störst skillnad är det i åldersgruppen 30-49 år, särskilt när det gäller ångest. Den renskötande gruppen har dessutom mer erfarenhet av både självmord och självmordstankar hos personer i deras närhet. Renskötande män och kvinnor har också genomgående högre förekomst av egna självmordstankar och självmordsplaner. När det gäller alkohol visar det sig att renskötare i allmänhet inte konsumerar mer än andra, men just renskötande män rapporterar högre förekomst av riskdrickande än andra norrländska män som bor på landsbygden, men inte jämfört med män i stadsmiljö. Dessutom finns en högre andel helnykterister bland renskötarna.

Avhandlingen är en del i ett projekt som startade när en sameby tog kontakt med forskargruppen efter flera självmord bland renskötande yngre män. Resultaten baseras på en enkät samt en intervjustudie. Tidigare forskning har visat att renskötselns historiska utveckling varit en del i den svenska policyn att ”lapp ska vara lapp”, samt att renskötseln har blivit en livsstil som är en viktig del av identiteten i det samiska samhället. Avhandlingen påvisar att hela systemet kring renskötseln får socialpsykologiska konsekvenser och att det har en del i både uppkomsten av ”renskötarångesten” och i hur den hanteras.

Niclas Kaiser är psykolog och doktorand vid Institutionen för klinisk vetenskap, enheten för psykiatri, där han kan nås på tel. 0730 88 68 28
e-post niclas.kaiser@psychiat.umu.se

Fredagen den 10 juni försvarar Niclas Kaiser, Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Psykisk hälsa bland den svenska renskötande samiska befolkningen (Mental health problems among the Swedish reindeer-herding Sami population). Disputationen äger rum kl. 13.00 i Psykiatriska klinikens sal A, by. 23, NUS.
Fakultetsopponent är professor Siv Kvernmo, Tromsö universitet, Norge.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-43848