Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 05 sep, 2017

Internationella Fysioterapins dag 8 september

NYHET Fredagen den 8 september firas den Internationella Fysioterapins dag som uppmärksammas stort i Sverige. Fysioterapeututbildningen vid Umeå universitet arrangerar under dagen flera föreläsningar om kopplingen mellan rörelse och hälsa tillsammans med Fysioterapeuterna, Distrikt Västerbotten.

Fredagen den 8 september 2017 infaller Internationella Fysioterapins Dag. Hundratals fysioterapeuter och sjukgymnaster firar genom att finns på torg, köpcentrum, sjukhus och vårdcentraler, och berätta vad fysioterapi är och vad fysioterapeuter gör.

Fysioterapututbildningen vid Umeå universitet arrangerar tillsammans med Fysioterapeuterna, Distrikt Västerbotten, intressanta föreläsningar mellan kl. 13-15 i Sal B101 (bredvid aulan) i Vårdvetarhuset, Umeå universitet

PROGRAM

13.00–13.05 Välkomna

13.05–13.30 Mattias Hedlund:Hjärtfrekvensvariabilitet och träning – vad är det och är det något vi skall bry oss om?
Genom att mäta hur mycket tiden mellan varje hjärtslag varierar – hjärtfrekvensvariabiliteten (HRV) - kan vi få en indikation på hur det är ställt med balansen i det autonoma nervsystemet. På senare år har intresset för att mäta HRV ökat och metoden används i en mängd olika sammanhang, dock ännu inte så mycket inom sjukvården - även om det var där det började. Ett stort antal studier har kunnat visa på samband mellan HRV och en mängd hälsorelaterade riskfaktorer, kognitiv funktion och fysisk prestation. Anledningen till det ökade intresset har delvis att göra med att det numera är förhållandevis enkelt och billigt att mäta HRV, samtidigt som metoden ger mycket data att analysera. Dessa omständigheter har emellertid också varit en perfekt grogrund till pseudovetenskaplig forskning och lycksökeri. Är HRV alltså något vi skall bry oss om eller inte?

13.30–14.00 Sara Lundell: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) – ska man verkligen träna då? Varför och hur? Vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom eller KOL är andfåddhet eller andnöd det vanligaste symtomet. Till en början kanske det främst tolkas som ”dålig kondition”, medan motion i ett senare skede kan bli förknippat med ångest på grund av andnöd. I forskning har man upptäckt att personer med KOL är betydligt mindre fysiskt aktiva än ”friska
kontroller”. Detta gäller även redan i väldigt tidigt i sjukdomen då lungfunktionsnedsättningen fortfarande är förhållandevis låg och man kanske inte ens har hunnit upptäcka sjukdomen. Samtidigt har man också upptäckt att låg fysisk aktivitet hos personer med KOL är den starkaste prediktorn för förtidig död. Men hur ska man egentligen träna när man har KOL? Kan träningen vara farlig? Varför får man andnöd och hur kan man hantera det vid träningen?

Kort paus. Rörelse.

14.05–14.30 Åsa Burwall: Ett fysioterapiteam i friskvården - en del av ett starkare friskare Umeå.
Tankar och funderingar kring varför kunder väljer att komma till fysioterapiteamet på IKSU. Vilka kundgrupper har IKSU? Vad är det som gör teamet på IKSU unikt och hur gynnar det kunderna? Hur motiverar man som FT/PT kunderna till ökad aktivitet? Vad är det som får kunden att fortsätta hålla i sin träning/rehab på egen hand? Dubbelkompetens FT/PT - ett värdefullt redskap som ligger i tiden. Hur kan man tänka kring val av PT-utbildning om man är/inte är fysioterapeut.

14.35–15.00 Ulrika Aasa Rörelselyftet – ländrygg/höft/ben-regionens övningar på rätt sätt
Vi fysioterapeuter har en bred kunskapsbas som grundar sig i motorik, motorisk utveckling samt rörelse- och smärtanalys. Vi verkar främst genom rörelse och fysisk aktivitet. Därigenom tillfrågas vi ofta om hur vi kan bidra med specifik kunskap kring träning och övningsval. Detta gäller såväl inom områden som hälsofrämjande insatser kopplade till barn och unga, förebyggande och behandlande insatser för personer inom arbetslivet samt för att skapa förutsättningar för att bibehålla god hälsa och funktionsförmåga hos äldre personer. I denna föreläsning går vi igenom optimalt utförande av basövningar riktade mot höft/

Redaktör: Anna-Karin Eriksson