"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-05-24

IT på lärarutbildningen utmanar traditionell undervisning

NYHET IT-stödda undervisningsmetoder strider mot traditionella föreställningar om undervisning och lärande, och möter därför motstånd på lärarutbildningen. ¬ Den traditionella synen på undervisning utsätts sällan för kritisk granskning utan man tillskriver den ett högt värde som man tenderar att försvara även om villkoren i samhället förändras, menar Carina Granberg, som i dagarna disputerar vid Umeå universitet.

I sin avhandling har hon studerat utvecklingen av IT-stödda arbetsformer på lärarutbildningen i Umeå. Studien visar att användningen av IT i undervisningen strider mot ett invant sätt att förstå och samtala om hur undervisning ”ska gå till” och bygger på föreställningar som skapats under lång tid. Lärarutbildare i studien pekar bland annat på hur en arbetsmetod som kallas digital portfolio ifrågasatts.
¬ De relaterar motståndet till att arbetsformen integrerar informationsteknik, fokuserar studentens egna lärprocesser i större utsträckning och inte kräver ett traditionellt slutprov då metoden väver in bedömningsformerna i det kontinuerliga arbetet, säger Carina Granberg.

Digital portfolio främjar det egna lärandet

Inom lärarutbildningen finns flera enskilda lärargrupper som använder IT i undervisningen. I dessa lärarlag och projektgrupper har olika IT-stödda och reflekterande arbetsformer som visar på ett positivt resultat utvecklats.
¬ Lärarutbildarna beskriver hur studenterna genom metoder som digital portfolio håller en hög aktivitetsnivå, konstruerar egna kunskapsmål, dokumenterar och reflekterar över sitt eget lärande – och sedan kopplar dessa insikter till sin framtida lärargärning.

Utbildningstradition under lupp

Studien visar också att det inte har funnits några utarbetade strategier för hur kompetenser som utvecklats inom enskilda lärargrupper kan komma hela utbildningen till godo. Carina Granberg menar att på samma sätt som IT-stödda metoder för lärande måste granskas innan de införlivas i verksamheten måste också den utbildningstradition som uppfattas som självklar läggas under den kritiska luppen.
¬ I takt med att vårt sätt att söka information och nödvändiga kunskaper utanför universitetens väggar förändras så måste man också revidera uppfattningarna om lärande och undervisning inom lärarutbildningen. Lärarutbildningen bör präglas av en utbildningstradition med förändringspotential!

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Digital portfolio är en arbetsmetod som kan utformas på olika sätt beroende på syfte, ämne, och studentgrupp. Några grundstenar kan sammanfattas med att de studerande formulerar mål för sin egen kunskapsutveckling, dokumenterar, reflekterar över sitt arbete och sin lärprocess och utifrån självvärdering sätter upp nya mål för sitt fortsatta lärande. Dokumentation och reflektion kan ske med stöd av digital text, ljud, bild eller film.

Resultaten bygger på 115 intervjuer och cirka 200 enkäter där lärarutbildare och studerande delat med sig av sina erfarenheter att använda någon av de tre metoderna som ingått i studien: digital portfolio, bloggar eller digitala Individuella utvecklingsplaner.

Läs hela eller delar av avhandlingen

Carina Granberg är född och uppvuxen i Skelleftehamn, utbildad till lärare i matematik/fysik vid Umeå universitet och har under 10 år arbetat som lärare i Bjurholm.

Fakta om disputationen

Fredagen den 27 maj försvarar Carina Granberg, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap – interaktiva medier och lärande, sin avhandling med titeln ICT and learning in teacher education - the social construction of pedagogical ICT discourse and design. Svensk titel: IT och lärande på lärarutbildningen – social konstruktion av pedagogisk IT-diskurs och design. Disputationen äger rum 13.00-15.00 i hörsal G, HUM-huset. Fakultetsopponent är professor Avril Loveless, School of Education, Brighton University.

För mer information, kontakta:

Carina Granberg, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet Telefon: 073- 0457547
E-post: carina.granberg@educ.umu.se

Redaktör: Eva Stoianov