"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-12-06

Kan lärarstudenters demokratisyn påverkas av utbildningsformen?

NYHET Att studera på distans med så kallat IKT-stöd förefaller bidra till att blivande lärare utvecklar en individualistisk syn på lärande och demokrati. Två Umeåforskare menar därför att förhållandet mellan människa och samhälle bör problematiseras mer inom denna utbildningsform.

Ett mål med dagens lärarutbildning är att problematisera samhällets och demokratins värdegrund. J. Ola Lindberg och Anders D. Olofsson vid Umeå universitet har i sitt doktorsarbete följt en grupp studenter på en distansbaserad lärarutbildning med stöd av IKT (informations- och kommunikationsteknologi). De menar att den värdemässiga bas som studenterna på utbildningen ger uttryck för framstår som närmare kopplad till frågor om individen än till samhället.

Avhandlingen baseras på en större enkätundersökning och intervjuer med både lärarstudenter och lärarutbildare. En förståelse som framträder i studien är att individualiteten tycks vara central bland studenterna i frågor som rör demokrati. Individuella rättigheter, som till exempel att få uttrycka personliga åsikter eller ställningstaganden, verkar framhållas mer av studenterna än gemensamma skyldigheter.

En annan förståelse är att distansbaserad lärarutbildning med IKT-stöd tycks inprägla ett synsätt på lärande och utbildning där människan som individ tas för given. I det tolkningsarbete som J. Ola Lindberg och Anders D. Olofsson har genomfört framträder en bild av att studenterna i stor utsträckning måste lita till sin egen förmåga att planera och genomföra sin utbildning.

Den sociala dimensionen, som till exempel kravet på att arbeta i grupp, framträder i första hand som associerad med att känna sig bekväm med andra, i andra hand som en förhandlingsprocess mellan studenterna för att möjliggöra en gemensam förståelse för lärande och utbildning. J. Ola Lindberg och Anders D. Olofsson ställer sig därför frågan:
Hur är det möjligt att förstå den värdemässiga gemenskap som kan förhandlas fram när den är skapad och styrd inom ramen för en distansbaserad utbildning med IKT-stöd?

För att göra det möjligt för studenterna att få mer gemensamma uppfattningar om vad ett framtida arbete som lärare innebär, anser J. Ola Lindberg och Anders D. Olofsson att relationen mellan människa och samhälle bör problematiseras mer inom denna utbildningsform, och att man särskilt bör fokusera på samhällets gemensamma värde- och normsystem.

Fredagen den 9 december försvarar J. Ola Lindberg och Anders D. Olofsson, pedagogiska institutionen vid Umeå universitet, sin avhandling med titeln Training Teachers Through Technology. A case study of a distance-based teacher training programme.

Disputationen äger rum kl. 10.00 i Norra beteendevetarhuset, hörsal HS1031. Fakultetsopponent är Associate professor, Ph.D. Elsebeth Korsgaard Sorensen, Aalborg University, Denmark.

För mer information, kontakta: J. Ola Lindberg, pedagogiska institutionen, Umeå universitet, tel: 061-18 62 91 e-post: ola.lindberg@miun.se Anders D. Olofsson, pedagogiska institutionen, Umeå universitet, tel: 090-786 78 09 e-post: anders.d.olofsson@pedag.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson