"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-01-15

Kan man se att naturen är avsiktligt skapad?

NYHET En avhandling i teologi från Umeå universitet argumenterar för att det genom att iaktta naturen kan vara möjligt att få kunskap om existensen av en skapare.

Många tänkare inom den kristna och andra religiösa traditioner har hävdat att vi kan sluta oss till att en skapare existerar utifrån naturens komplexitet och ändamålsmässighet. Idag betraktas detta påstående med rätta som problematiskt, eftersom naturens ändamålsmässighet tycks kunna förklaras med hjälp av Darwins teori om evolution genom naturligt urval. Många teologer hävdar dock att evolutionsprocessen kan betraktas som det redskap varigenom Gud har skapat komplexa organismer.

I sin avhandling Seeing Nature as Creation utgår Mats Wahlberg ifrån att Darwins evolutionsteori är korrekt, men argumenterar för att det skulle kunna vara möjligt att se (direkt, utan slutledning) naturliga strukturer som uttryck för en tanke eller avsikt, på liknande sätt som vi tycks kunna se (direkt, utan slutledning) mänskligt beteende och mänskliga konstverk som uttryck för avsikter, känslor, attityder, och andra medvetandetillstånd.

Mats Wahlberg använder den amerikanske filosofen John McDowell’s teorier om perception, medvetande och kunskap för att lösa de filosofiska problem som är förknippade med påståendet att det skulle vara möjligt att se naturen som skapelse.

Många människor, inklusive Darwin själv, vittnar om att de har svårt att värja sig mot tanken på en skapare när de betraktar naturens under.

– Om avhandlingens tes är riktig, kan detta bero på att vissa naturliga strukturer har ”expressiva egenskaper”, det vill säga att de manifesterar vissa av skaparens medvetandetillstånd på ett synbart sätt, säger Mats Wahlberg. Det förutsätter förstås att naturen verkligen är skapad, och det tycks vara förenligt med vår kunskap om att biologiska organismer är resultatet av en evolution.Sammanfattning av avhandlingen

Fredagen den 22 januari försvarar Mats Wahlberg, institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, sin avhandling i teologi med titeln Seeing Nature as Creation: How Anti-Cartesian Philosophy of Mind and Perception Reshapes Natural Theology (svensk översättning: Att se naturen som skapelse: Hur anti-cartesiansk medvetande- och perceptionsfilosofi omformar naturlig teologi.) Disputationen äger rum kl. 13.15 i hörsal E, humanisthuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är professor John Haldane, Department of Philosophy, University of St. Andrews, Scotland.

För mer information eller intervju, kontakta gärna Mats Wahlberg via e-post mats.wahlberg@religion.umu.se, tel 090-786 76 27.

Redaktör: Helena Vejbrink