"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-03-13

Kan straffrätten skapa jämställdhet när det gäller mäns våld mot kvinnor?

NYHET När mäns våld mot kvinnor i nära relationer hanteras i straffrätten uppstår flera problem ur ett jämställdhetsperspektiv. Ett problem är att brottsoffret ofta behandlas utifrån stereotypa föreställningar om vad som kännetecknar våldsutsatta kvinnor.

Under de senaste decennierna har mäns fysiska och psykiska våld mot kvinnor i nära relationer utvecklats till en tydlig jämställdhetspolitisk fråga. I lagstiftningssammanhang har straffrättslig lagstiftning lyfts fram som en viktig åtgärd för att öka kvinnors rättstrygghet och främja ökad jämställdhet. Straffrättens förmåga att skapa jämställdhet kan dock ifrågasättas. Aspekter som är väsentliga för våldsutsatta kvinnor har svårt att vinna mark i en straffrätt som traditionellt enbart varit inriktad på att tillvarata den våldsutövande mannens rättsliga intressen.

Monica Burman, juridiska institutionen vid Umeå universitet, har i sin avhandling undersökt hur det går till när det uppstår svårigheter för jämställdheten att få genomslag i straffrätten. Centrala frågor i undersökningen är hur våldet, gärningsmannen och brottsoffret framställs i straffrätten. Hon belyser och analyserar också hur ansvaret för våldet hanteras ibland annat Högsta domstolens praxis samt hur diskussionen om användning av straffrätt för att motverka mäns våld mot kvinnor i nära relationer ser ut.

Analysen visar på två problemområden. I det ena behandlas brottsoffret utifrån stereotypa föreställningar om vad som kännetecknar våldsutsatta kvinnor vilket kommer till uttryck i bl.a. de straffrättsliga ansvarsbedömningarna. I det andra problemområdet finns ett spänningsfält mellan hur lagstiftaren har motiverat reformer för att stärka kvinnors rätt till frihet från våld i nära relationer och den dominerande straffrättsvetenskapliga diskussionen om när och hur straffrätt bör användas.

Fredagen den 16 mars försvarar Monica Burman, juridiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Straffrätt och mäns våld mot kvinnor – om straffrättens förmåga att producera jämställdhet. Disputationen äger rum kl. 10.00 i hörsal 205, Samhällsvetarhuset. Fakultetsopponent är Juris doktor Ulrika Andersson, juridiska institutionen, Lunds universitet.

För mer information, kontakta gärna: Monica Burman, juridiska institutionen, tel: 090-786 66 32, e-post: monica.burman@jus.umu.se

Redaktör: Karin Hertz