"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-06-12

Känslor och affekt i forskningssamarbeten

NYHET I den nyutkomna antologin The Emotional Politics of Research Collaboration (Routledge) skriver genusforskare från Umeå universitet och Mittuniversitetet om känslors påtagliga men sällan uppmärksammade roll i vetenskapligt arbete, med särskilt fokus på forskningssamarbete.

Inom alla akademiska domäner, särskilt externt finansierad forskning, framstår idag forskningssamarbete i form av nätverk, större projekt samt centra som en dominerande trend. Hittills har dock väldigt lite vetenskaplig uppmärksamhet ägnats åt de arbetsprocesser som präglar sådant storskaligt forskningssamarbete. I än mindre grad har de emotionella eller affektiva aspekterna av sådant samarbete lyfts fram.

– Men, som denna antologi visar, är de affektiva dimensionerna av forskningssamarbete av stor betydelse. Känslomässiga erfarenheter kommer oundvikligen in i arbetet, påverkar alla inblandade och gör avtryck i forskningsresultaten på mer eller mindre tydliga vis, säger Hildur Kalman.

Antologin tar sin utgångspunkt i författarnas egna erfarenheter av olika typer av storskaliga forskningssamarbeten. Med utgångspunkt i teorier om emotioner och affekt ställer antologin bland annat frågor om hur tillit kan komma att utmanas i ett samarbete, om kontroll och disciplinering av emotioner i forskningssamarbeten och hur de alstrar olika typer av spänningar i arbetet och hur dessa kan hanteras, samt hur ”affektskap” införlivas redan vid namngivande av projekt. Vidare analyseras i särskilda kapitel några av de känslor som oftast uppstår i forskningssamarbete, såsom till exempel skuld, upprymdhet, frustration, utanförskap och tillhörighet och förslag ges på hur de affektiva dimensionerna av ett forskningssamarbete genom att erkännas också kan användas produktivt.

Redaktörer är professor Gabriele Griffin, professor Annelie Bränström-Öhman och docent Hildur Kalman, alla tidigare verksamma vid UCGS, Umeå universitet.

Gabriele Griffin, som innehar Anniversary Chair in Women’s Studies vid University of York, har tidigare varit gästprofessor vid Umeå centrum för genusstudier, och är numera gästprofessor vid institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet.

Hildur Kalman är docent i vetenskapsteori och lektor vid institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet.

Annelie Bränström-Öhman är professor i litteraturvetenskap vid institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet.

Redaktör: Eva Stoianov