"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-02-21

Klart med treårig tandhygienistutbildning

NYHET Umeå universitet har hos UKÄ, Universitetskanslersämbetet, ansökt om tillstånd att utfärda tandhygienistexamen. UKÄ bedömer att universitetet har de förutsättningar som krävs för att ge tandhygienistexamen och att utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och de examensmål som anges i högskoleförordningen. Umeå universitet får därmed grönt ljus för att utfärda tandhygienistexamen.

Tandhygienistyrket har genomgått stora förändringar, utifrån förändrade behov av tandvård hos befolkningen och nya arbetssätt inom tandvården. För att tandhygienister ska stå bättre rustade att möta nya behov och krav, beslutade regeringen under 2018 att förlänga utbildningen från två till tre års heltidsstudier.

Med den här förändringen ökar förutsättningarna att utbilda till de kompetenser som efterfrågas i dagens tandvård. Dessutom ökar möjligheterna till interprofessionellt lärande med övriga treåriga vårdutbildningar.

I Umeå har studenter sedan tidigare antagits till ett treårigt utbildningsprogram som leder till tandhygienistexamen efter två år och kandidatexamen i oral hälsa efter tre år.

En treårig utbildning för yrkesexamen som kommer att ge 180 högskolepoäng, har inneburit att examensmålen uppdaterats, bland annat har kraven på ämnesfördjupning ökat och att graden av självständighet betonas. Studenten får därmed bättre förutsättningar att söka sig vidare till utbildning på forskarnivå eller forskning, och yrkesverksamma tandhygienister får bättre möjligheter till fortsatt utveckling och ett livslångt lärande.

Kraven har också skärpts när det gäller omfattningen av det självständiga arbetet och studentens förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper.