"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-06-15

Klinisk forskning - ett lyft för sjukvården

NYHET Nyligen lades utredningen "Klinisk forskning – ett lyft för sjukvården" fram till regeringen. Aktum har tagit del av slutbetänkandet och besökt Kliniskt Forskningscentrum (KFC) vid Norrlands Universitetssjukhus (NUS) i Umeå.

Några av personalen vid Kliniskt Forskningscentrum (KFC) vid Norrlands universitetssjukhus (NUS ) i Umeå: från vänster Patricia Niemela, Maria Backlund, Margot Johansson, Lena Uddståhl, Carola Sundholm, Anna Ramnemark och Inger Arnesjö. Foto: Mattias Pettersson

Utredningen ”Klinisk forskning – ett lyft för sjukvården” (SOU 2009:43) har gjorts av professor Olle Stendahl och en grupp internationella experter har på utredningens uppdrag genomfört en utvärdering av svensk klinisk forskning. Expertgruppen pekar, i likhet, med tidigare analyser, på alltför lång utbildning, otydliga karriärmöjligheter, svag finansiering och brister i samverkan mellan sjukvård, akademi och industri.Själv säger Olle Stendahl:
– Den enskilt viktigaste åtgärden är att ombilda universitetssjukhusen till sex universitetsmedicinska centra, där forskningsuppdraget tydliggörs och integreras i vården.

Umeå väl förberett

– Sedan fem år tillbaka finns framgångsrika Kliniskt Forskningscentrum (KFC) vid Norrlands universitetssjukhus, säger Anna Ramnemark, läkare och föreståndare för KFC.
– Här har vi lyckats samla resurser i form av lokaler, avancerad medicinteknisk utrustning och kompetent personal för klinisk forskning för hela vårt stora sjukhus. Umeå har stolta traditioner när det gäller klinisk forskning, detta vittnar inte minst forskning om stroke och skelleftesjukan om.

I nuläget bedrivs bland annat följande forskning vid Kliniskt forskningscentrum:

  • Kost: Kostinterventionsstudie på modifierad kost från stenåldern. Vilka effekter har denna kost på hjärt-kärlsjukdomar, glukos, insulin och diabetes?
  • Lungor: Är luftföroreningar skadliga för hjärta och blodkärl? Vad händer när mycket små partiklar från dieselavgaser kommer in i kroppen?
  • Fall och gång: Vid KFC finns en elektronisk gångmatta som mäter alla parametrar vid gång. Förutsäger interaktiv gång en hög fallrisk bland äldre personer?
  • Läkemedelstester på patienter och friska försökspersoner.

Synergier mellan forskningsområden

Kliniskt Forskningscentrum omfattar lokaler på cirka 700 kvadratmeter, avancerad medicinsk och teknik utrustning samt flera ytterst kompetenta och erfarna forskningssköterskor. KFC tillhör organisatoriskt Västerbottens läns landstings stab för forskning, utveckling och utbildning (FoUU). FoUU-stabens chef Jack Lysholm är ordförande i styrgruppen för Kliniskt Forskningscentrum.

Finansieringen av KFC sker i huvudsak genom olika forskningsprojekt och läkemedelsstudier samt till en liten del via så kallade ALF-medel. ALF (avtal för läkarutbildning och forskning) reglerar statens ersättning till sjukvårdshuvudmannen för de merkostnader som läkarutbildningen medför. Enligt det regionala avtalet gäller ALF-medlen numera tre områden: grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av sjukvården.
– Kliniskt Forskningscentrum är också en mötesplats för olika discipliner, där närheten mellan olika forskningsområden leder till självklara synergieffekter, tillägger Anna Ramnemark.

Mål för framtiden

Ovan nämnda utredning, ”Klinisk forskning – ett lyft för sjukvården” pekar på följade huvudpunkter inför framtiden:

  • Nya universitetssjukhus med forskningsfokus: Integrera forskningen i sjukvården på universitetssjukhusen och ombilda dessa till sex Universitetsmedicinska Centra (UMC) - med universitet och landsting i gemensam ledning.
  • Mer forskning i utbildningen och vårdarbetet: Förstärk forsningsanknytningen i medicin- och vårdutbildningarna och skapa fler tjänster, där forskning och kliniskt arbete kan kombineras.
  • Nyttiggör forskningsresultaten: Inrätta en fond för klinisk behandlingsforskning och bilda en nationell samverkansorganisation för behandlingsforskning.
  • Satsa på infrastruktur: Ge stöd till infrastruktur i form av biobanker och kvalitetsregister.

Vetenskapsrådets rekommendationer

Avslutningsvis kan vi nämna att Vetenskapsrådet tillsammans med utredningen av klinisk forskning och Finlands akademi formulerat följande rekommendationer om den kliniska forskningen i Sverige och Finland: Tidigare forskarutbildning, tydlig karriärgång, öppet sökbara medel för klinisk forskning och ökad mobilitet.

Redaktör: Stefan Lybeck