"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-01-24

KOL leder oftare till undernäringsproblem hos kvinnor än hos män

NYHET Personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är mer underviktiga än friska. KOL drabbar betydligt oftare kvinnor än män och problem med undervikt är också betydligt svårare hos kvinnor, enligt en avhandling vid Umeå universitet. Förbättrade kunskaper om hur KOL påverkar energiförbrukningen kan ge dietister bättre möjligheter att hjälpa inte minst kvinnliga patienter att förbättra sitt energiintag och i förlängningen även sjukdomsförloppet.

Dietisten Nighat Farooqi, som är doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, har genom att använda så kallat dubbelmärkt vatten (DLW), en metod som ger väldigt exakt information om kroppens energiförbrukning, tagit fram ny kunskap om energibrukning, intag och behov hos kvinnor med KOL.

Tillsammans med forskningsdata från OLIN-studierna i Norrbotten har Nighat Farooqi i ett stort befolkningsmaterial kunnat bekräfta och i detalj beskriva hur personer med KOL är mer underviktiga än friska, och att problemet är betydligt svårare för kvinnor än för män. Resultaten visade att bland personer med KOL hade 22 procent av kvinnorna och 11 procent av männen undervikt, vilket kan jämföras med 15 procent respektive 7 procent hos kvinnor och män i en kontrollgrupp.

– Bättre kunskap om undervikt, nutrition och energiförbrukning vid KOL kan ge dietister inom sjukvården bättre möjligheter att förbättra nutrition och energiintag hos patienter. Ett bättre energiintag kan hjälpa KOL-sjuka att må bättre och även ge dem en bättre sjukdomsprognos. Vi ser att detta är speciellt viktigt hos kvinnor, som alltså oftare lider av undernäring som en konsekvens av KOL, säger Nighat Farooqi, som är verksam vid Lungsektionen på Medicincentrum, Norrlands universitetssjukhus.

Nighat Farooqi har också utvärderat tillförlitligheten hos mätinstrument för bedömning av energiförbrukning och energibehov i form olika bärbara aktivitetsmätare. Dessa tros kunna underlätta vid bedömningen av energiförbrukning och energibehov inom praktisk sjukvård. Resultaten från aktivitetsmätarna jämfördes med data från DLW-metoden och resultaten visade att det fanns skillnader i tillförlitlighet mellan olika sorters aktivitetsmätare. Armbandsmätaren SenseWear visade sig vara mest tillförlitlig. Studien visade också på nyttan med att föra kostdagbok för bättre bedömning av födointag.

KOL är en av våra största folksjukdomar och den som ökar mest i världen. Viktnedgång är ett allvarligt problem vid KOL och har kopplats till sämre sjukdomsförlopp. Undernäring kan bero på såväl ökad energiförbrukning som att individen äter alltför lite och därmed inte täcker sitt energibehov.

Kunskaperna om energiförbrukning, intag och behov vid KOL-sjukdom har hittills varit väldigt begränsade. Medan det funnits vissa data om energiförbrukningen hos män har kunskaperna om kvinnornas situation varit väldigt begränsade. Forskning kring detta har därför stor betydelse för att kunna bedöma och säkra att patienter med KOL får rätt individuell nutritionsbehandling, förklarar Nighat Farooqi.

Nighat Farooqi kommer från Indien. Hon arbetar som leg. dietist på Lungsektionen vid Medicincentrum, Norrlands universitetssjukhus.

Länk till avhandlingen

För mer information, vänligen kontakta:

Nighat FarooqiTelefon: 070-565 0571
E-post: nighat.farooqi@umu.se

Om disputationen:

Fredagen den 27 januari försvarar Nighat Farooqi, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, sin avhandling med titeln: Nutrition och energiförbrukning hos kvinnor med kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Engelsk titel: Nutrition and energy expenditure in women with chronic obstructive pulmonary disease. Fakultetsopponent: Professor Tommy Cederholm, Institutionen för Folkhälsa och vårdvetenskap, Klinisk nutrition och metabolism, Uppsala universitet. Huvudhandledare: Professor Thomas Sandström.

Disputationen äger rum kl. 9.00 i Sal E02, Målpunkt R-1, Byggnad 6E, Biomedicin, Norrlands universitetssjukhus.

Redaktör: Daniel Harju