"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-04-11

KOL minskar i befolkningen medan astma ökar

NYHET Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) har minskat medan astma ökat i Norrbottens befolkning under de senaste två decennierna. Det är oklart varför astma ökat, men minskningen av KOL kan bero på årtionden av minskad rökning. Detta enligt en ny avhandling vid Umeå universitet.

I sin avhandling visar Helena Backman, som är doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, också att vissa av de referensvärden som idag används vid mätning av lungfunktion är för låga. I avhandlingen presenteras nya uppdaterade referensvärden för mätning av lungfunktion.

Helena Backman

– Det är såklart väldigt positivt att förekomsten av KOL minskat i Norrbotten, men varför astma ökar vet vi ännu inte, säger Helena Backman.
– Korrekta referensvärden för vad som anses vara frisk lungfunktion är viktigt vid bedömning av sjukdomsförlopp och svårighetsgradering av både astma och KOL. Vi har upptäckt att vissa referensvärden som idag används i vården inte passar vår befolkning.

Forskningen visar att parallellt med markant minskade rökvanor i befolkningen så minskade förekomsten av KOL mellan 1994 och 2009. Utvecklingen är troligtvis ett resultat av minskade rökvanor i befolkningen under flera årtionden.

Enligt resultaten har läkardiagnosticerad astma ökat i förekomst mellan 1996 och 2006 från 9,4 till 11,6 procent av befolkningen. Ökningen tyder delvis på en ökad diagnostik av astma, men även på en reell ökning av astma i befolkningen.

Avhandlingen visar också att de referensvärden för lungfunktion som idag vanligen används i Sverige, så kallade ECSC, är betydligt lägre än de värden som observeras i befolkningen. Även nyare internationella referensvärden, så kallade GLI, var lägre och då särskilt hos kvinnor.

Utifrån utvärderingen har Helena Backman tagit fram nya referensvärden för lungfunktion. Värdena visade sig ha god validitet när de utvärderades på ett urval från Västra Götaland.

Avhandlingen baserades på epidemiologiska data för vuxna individer i Norrbotten, inom ramen för de omfattande Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN) studierna. Förändring i förekomst av KOL analyserades genom att jämföra resultaten från lungfunktionsundersökningar år 1994 och 2009. Förändring i förekomst av astma analyserades genom att jämföra svar på stora enkätunderökningar år 1996 och 2006. Referensvärden för spirometri utvärderades på ett urval av 501 friska icke-rökande individer. Nya referensvärden för spirometri framställdes separat för män och kvinnor mellan 22 och 91 år genom regressionsanalys.

Helena Backman är från Luleå. Förutom sina doktorandstudier arbetar hon som statistiker inom OLIN-studierna.

Läs en digital publicering av avhandlingen

Om disputationen:

Fredagen den 15 april försvarar Helena Backman, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, sin avhandling med titeln Lungfunktion och trender i prevalens av astma och KOL. (Engelsk titel: Lung function and prevalence trends in asthma and COPD.) Opponent: Professor Arnulf Langhammer, HUNT Research Centre, Department of Public Health and General Practice, Norwegian University of Science and Technology, Levanger, Norway. Huvudhandledare: Professor Eva Rönmark.
Disputationen äger rum kl. 13.00 i Stora Aulan, Sunderby sjukhus, Luleå.

För mer information, vänligen kontakta:

Helena Backman, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Enheten för yrkes- och miljömedicin, Umeå universitetTelefon: 070-210 8900; 0920-284 484
E-post: helena.backman@nll.se

Bild: test av lungfunktion med spirometer​ (Wikipedia)

Redaktör: Daniel Harju