"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-09-08

Kurs inställd på grund av arbetsmiljöskäl

NYHET Undervisningen vid en c-kurs på pedagogiska institutionen vid Umeå universitet har tillfälligt ställts in av arbetsmiljöskäl. Orsaken är att flera lärare känner sig otrygga på grund av en students uppförande.

– Detta handlar inte om en students rätt att framföra kritik utan om att studenten genom sitt beteende har stört undervisning så att såväl lärare som många studenter upplevt att en dålig och obehaglig undervisningsmiljö utvecklats, förklarar Umeå universitets rektor Göran Sandberg.

I dag hölls ett möte för att diskutera den uppkomna situationen. På mötet deltog den berörda studenten, rektor, dekanus för den samhällsvetenskapliga fakulteten, en företrädare för institutionen, universitetets personalchef och en representant för Umeå studentkår.

Bakgrunden är att det pågår en rättslig prövning av ett beslut som fattats av Umeå universitets disciplinnämnd 3 juni 2005. Nämnden beslutade då att avstänga en student från att delta i undervisning, prov och annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid Umeå universitet.

Studenten har sedan överklagat beslutet och begärt inhibition av disciplinnämndens beslut till dess länsrätten slutgiltigt har avgjort ärendet. Kammarrätten beslutade att studenten inte får stängas av utan att universitetet måste avvakta till dess att länsrätten avgjort målet. Arbetsmiljöombudet och huvudarbetsmiljöombudet vid Umeå universitet beslutade då att ställa in undervisningen på den kurs studenten är antagen till på grund av arbetsmiljöskäl. Den berörda institutionen hävdar att studenten stört undervisningen, vilket också legat till grund till att ärendet togs upp i disciplinnämnden.

Studenten hävdar en annan uppfattning som i allt väsentligt går ut på att man som student har rätt att framföra kritik mot den undervisning som erbjuds. Studenten anser att hon blivit utsatt för kränkande särbehandling och kräver att en utredning om detta ska genomföras.

Umeå universitet anser att någon kränkande särbehandling av studenten inte förekommit. Umeå universitet är angelägen om att studenter och lärare kan samarbeta i en god studiemiljö. För detta krävs en ömsesidig respekt och öppenhet från alla.
– Studenters självklara rätt att ifrågasätta och kritisera ligger i själva universitetsstudiernas grundidé. Kritik framförs i såväl formaliserade former som kursutvärderingar som mer informellt i samband med undervisningen. Kritik och synpunkter måste dock hanteras så att alla studenter och lärare kan fullfölja sina uppdrag. Lärarna ska ha utrymme för sin undervisande uppgift och studenterna ska få undervisning i den omfattning de förväntar sig, säger Göran Sandberg.

Umeå universitet arbetar med full kraft för att finna en lösning så att undervisningen på kursen kan återupptas.
– Jag har fullt förtroende för pedagogiska institutionens sätt att bedriva undervisningen, understryker rektor Göran Sandberg.

Redaktör: Carina Dahlberg