"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-03-07

Kvinnors rätt i fokus

NYHET Den internationella kvinnodagen uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Vid Umeå centrum för genusstudier bedrivs internationell forskning som bland annat belyser kvinnors utsatthet och maktstrukturer. Nyligen tillträdde Anna Croon Fors som ny föreståndare. Här delar hon med sig av sina tankar kring den framtida forskningen inom området.

”Att en gång per år uppmärksamma kvinnors situation och ojämställdhet uppfattar jag som mycket värdefullt. Dels synliggör dagen kvinnors skilda förhållanden över världen, dels möjliggör dagen ett synlig- och vetandegörande av aktuella och eviga frågor om jämställdhet, jämlikhet, makt och etik – vilka enligt min uppfattning är centrala delar i feministisk forskning.

Den senaste månadens beskrivningar av kvinnors erfarenheter av trakasserier och hot på nätet är ett exempel på att det finns ett stort behov av kunskap som bidrar till att utveckla vår förståelse för digitaliseringens inflytande på hur makt och ojämlikhet vävs in i uppfattningar om hur olika identiteter delas in, till exempel kön, ras, religion och etnicitet. I en tid när sociala medier blandas med mer traditionella medier förändras inte minst relationerna om vad vi uppfattar som publikt och privat, sammanblandningen mellan olika medier förstärker och tydliggör också en rad teman som den feministiska forskningen undersöker; våld, känslor, rättvisa och demokrati för att nämna några.

Den kritiska karaktären av feministisk forskning är också, enligt min mening, betydelsefull i samtida utveckling av nya kunskaps- och samverkansformer. Genusperspektiv på innovation kan till exempel vidga etablerade kunskaps- och teoriperspektiv, belysa hindrande strukturer inom och mellan organisationer och visa på nya former för kunskapande. Eftersom innovation kräver nytänkande så är bland annat ett metodiskt bemötande av det annorlunda och avvikande centralt, likväl som att främmandegöra det vardagligt bekanta. Den kritiska bas som den feministiska forskningen verkar från medger ett ständigt ifrågasättande och ett utforskande av vad som kan göras annorlunda och bättre.

Jag är enormt glad och hedrad att jag som ny föreståndare för Umeå centrum för genusstudier får möjlighet att vara del av och förvalta de kunskaper som denna starka utbildnings- och forskningsmiljö genererar.”

/Anna Croon Fors

Sedan början av 90-talet har Anna Croon Fors bedrivit kritiska och teknikfilosofiska studier av IT. Våren 2006 disputerade hon med avhandlingen Being-with Information Technology: Critical explorations beyond use and design - en teknikkritisk studie av relationen mellan informationsteknik och meningsskapande i vardagslivet. Perioden efter det fram till 2010 bedrev Anna forskning om genus, digital teknik och innovation inom ramen för ett forskningsprojekt med namnet "Genusorienterade designstudier av innovativ IT-användning".

Läs mer om Umeå centrum för genusstudier vid Umeå universitet

Kontaktuppgifter till Anna Croon Fors

Redaktör: Eva Stoianov