"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-05-29

Laborationer i datorn ger bättre förståelse

NYHET När studenter får simulera laborationer i datorn ökar deras förståelse, vilket gör att de kan utnyttja arbetsminnet effektivare. Det konstaterar Mikael Winberg som disputerar i kemididaktik vid Umeå universitet den 2 juni.

Inom kemiundervisning på universitetsnivå är det vanligt att de matematiska färdigheterna betonas, t.ex. vid problemlösning. För att tidigt också kunna ge studenterna en inblick i kemiska samband kan datorsimuleringar av kemiska experiment användas.

– Studenterna kan formlerna, men de ser inte alltid helheten. De är därför väldigt positivt inställda till den här typen av lärande, säger Mikael Winberg.

Hans avhandling stärker uppfattningen att simuleringar gör kunskaperna mer sammanhängande och lättillgängliga. Det gör att studenterna blir bättre på att få fram kunskap ur minnet i situationer där belastningen på arbetsminnet är hög, t.ex. vid laborativt arbete eller under tidspress.

Mikael Winberg har utvecklat en blandning av kvantitativa och kvalitativa metoder för att testa kvaliteten hos studenternas kunskap. Alla undersökta grupper visar positiva effekter i form av ett spontant mer frekvent, komplext och korrekt kemiskt resonemang under intervjuer samt fler teoretiskt eftertänksamma överväganden under praktiska laborationer inom det aktuella området.

I avhandlingen visar Mikael Winberg att uppgifternas karaktär påverkar deltagarnas motivation under simuleringen. Är studenterna mer koncentrerade, mer intresserade av uppgiften och känner att de får en utmaning ökar också deras förmåga att upptäcka och revidera missförstånd och inhämta ”nya” kunskaper under simuleringen. Det tyder på att deltagarnas känslomässiga reaktioner kan användas som variabler för att mäta hur effektiv en lärandesituation är.

Eftersom allt mer undervisning bedrivs på distans har Mikael Winberg studerat skriftliga, webbaserade, diskussioner i samband med simuleringen och diskussioner ansikte mot ansikte. I de skriftliga, mer långsamma, diskussionerna var studenternas kemiska resonemang mer komplext, korrekt och relaterat till teeoretiska modeller. Diskussioner ansikte mot ansikte visade istället högre intensitet och grad av samarbete vid lärandet. Vissa resultat tyder också på att deltagarnas attityder till lärande, i samspel med deras förkunskaper, påverkar både inriktning och utfall av lärandet. De senare resultaten är dock inte entydiga och kommer att följas upp i kommande studier.

Fredagen den 2 juni försvarar Mikael Winberg, kemiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Simulation in University Chemistry Education – Cognitive and Affective Aspects, svensk titel: Simuleringar inom kemiundervisning på universitetsnivå – kognivtiva och affektiva aspekter. Disputationen äger rum kl 10.00 i sal KB3A9, KBC-huset. Fakultetsopponent är Professor Helge Strömdahl, Linköpings universitet, Norrköping. Avhandlingen kommer att försvaras på svenska.

För ytterligare information, kontakta: Mikael Winberg Telefon: 090 -786 69 73
E-post: mikael.winberg@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman