"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-04-25

Lägre utsläpp med modern biobränsleeldning i småhus

NYHET Hushållens utsläpp av luftföroreningar från ved- och pelletseldade värmeanläggningar kan variera kraftigt både när det gäller hur mycket och vad som släpps ut. Det visar Christoffer Boman i sin avhandling.

Typ av anläggning, bränsle och sättet man eldar på har stor betydelse för hur förbränningen sker och därmed även vilka föroreningar som bildas. Eftersom hushållens anläggningar saknar reningsutrustning är betydelsen av de processer som styr själva förbränningen helt avgörande för vad som kommer släppas ut från skorstenen.

Traditionell vedeldning, framför allt i gamla pannor utan ackumulatortank, anses idag stå för en betydande del av utsläppen av såväl kolväten som partiklar (bl a sot) i Sverige. Det är sedan tidigare känt att exponering för dessa ämnen kan ge upphov till olika typer av skadliga hälsoeffekter såsom andningsbesvär, hjärt/kärl-påverkan och cancer.

Projektet har visat att eldning med träpellets generellt sett ger bättre förbränningsresultat, med mycket låga halter av oförbrända restprodukter, t ex polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och sot, jämfört med vedeldning. Utsläppen av sådana föroreningar från de pelletsanläggningar som idag finns på marknaden är i de flesta fall relativt låga men kan under vissa betingelser öka markant , t ex vid låg nyttjandegrad. Det finns därför fortfarande en stor potential till teknikutveckling för såväl ved- som pelletseldade anläggningar.Förbränningen kan framförallt förbättras genom att den i alla lägen sker vid hög temperatur (över 850–900° C) i värmeisolerade anläggningar och med god tillförsel av luft.

Något som också visats i forskningsprojektet är att en viss del av utsläppen av små partiklar från den här typen av villaanläggningar, oavsett om ved eller pellets eldas, består av mycket små (ca en tiotusendels millimeter) icke-brännbara askpartiklar främst alkalisalter (t ex kaliumklorid och kaliumsulfat) samt vissa spårelement, t ex zink.

Hur stor betydelse dessa utläpp har vad gäller sambanden mellan partiklar i omgivningsluften och olika hälsoeffekter är i dag inte klarlagt. Men den totala belastningen på miljön och människors hälsa från användningen av biobränslen är sannolikt väsentligt lägre om modern teknik och bränslen (t ex pellets) används i väl anpassade system jämfört med en stor del av dagens vedeldning.

Fredagen den 29 april försvarar Christoffer Boman, Energiteknik och termisk processkemi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Particulate and gaseous emissions from residential biomass combustion. Svensk titel: Partikulära och gasformiga emissioner från småskalig förbränning av biobränslen. Disputationen äger rum kl 10.00 i sal KB3B1, KBC-huset. Fakultetsopponent är professor Ingwald Obernberger, Graz Tekniska Universitet, Österrike.

Christoffer Boman nås på:Energiteknik och termisk processkemi, Umeå universitetTel: 090-786 67 56 070-308 48 93
E-post: christoffer.boman@chem.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg