"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-05-08

Lagstiftning förvärrar konflikt mellan skogsbruk och rennäring

NYHET Konflikterna mellan skogsbruket och renskötseln skulle kunna hanteras på ett bättre sätt med utförligare bestämmelser i skogsvårdslagstiftningen. Det visar Malin Brännström i en ny avhandling vid Umeå universitet.

– När man idag analyserar förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten måste man beakta händelser som ligger långt tillbaks i tiden. Annars får man inte förståelse för den parallella rätt till marken som finns idag, säger Malin Brännström.

I sin doktorsavhandling har Malin Brännström studerat förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten, med särskild inriktning mot skogsbruk och renbete. I studien beskrivs hur staten genom sin politik har bidragit till det komplicerade rättsförhållandet mellan rättigheterna.

Det har länge funnits en intressekonflikt om hur skogsmarken i Norrlands inland ska användas. I avhandlingen visas att det bottnar i brister i den lagstiftning som reglerar förhållandet mellan rennäringen och skogsbruket. Lagstiftningen utgår från att det är förhållandet mellan två näringar som ska regleras, men bortser till stor del från att det rör sig om parallella rättigheter till marken.

I studien görs jämförelser med regleringen av andra rättsförhållanden inom fastighetsrätten, exempelvis servitut och ledningsrätt. Analysen visar att den typ av bestämmelser som finns i annan fastighetsrättslig lagstiftning för att hantera konflikter mellan enskilda saknas i skogsvårdslagen och rennäringslagen. Det handlar bland annat om hänsynskrav, ekonomisk kompensation och rätt till domstolsprövning,

– Dagens lagstiftning beaktar inte tillräckligt äganderätten och renskötselrätten. Istället utgår lagen från att det främst är rennäringen som ett allmänt intresse som ska skyddas. Konflikten hanteras därför inte på samma sätt som andra fastighetsrättsliga konflikter. Det leder till att konflikten successivt förvärras, säger Malin Brännström.

I avhandlingen lämnas förslag på förändringar som kan göras i lagstiftningen för att bättre hantera konflikten mellan skogsbruket och renskötseln utifrån ett privaträttsligt perspektiv. Det rör sig om tydligare hänsynsbestämmelser som inte tillåter långtgående skador, ersättningsbestämmelser och möjligheten att få sin rätt prövad i domstol. Men här måste anpassningar göras till de speciella förhållandena som råder inom skogsbruket och renskötseln.

- Jag tror att studien kan bidra till en diskussion om hur förhållandet mellan fastighetsägarens skogsbruk och renskötseln kan regleras och hanteras inom rättssystemet så att de intressekonflikter som finns idag på sikt kan minska, säger Malin Brännström.

Foto: Bertil Sundkvist

För mer information, kontakta:

Malin BrännströmTelefon: 090-786 79 42Mobil: 070-649 29 84
E-post: malin.brannstrom@umu.se

Till avhandlingen

Om disputationen

Malin Brännström, Juridiska institutionen, försvarar fredag 12 maj sin avhandling med den svenska titeln: Skogsbruk och renskötsel på samma mark - En rättsvetenskaplig studie av äganderätten och renskötselrätten. (Engelsk titel: Forestry and Reindeer Husbandry on the Same Land - A Legal Study of Land Ownership and Sami Reindeer Herding Rights).

Fakultetsopponent: Professor Annina H Persson, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet. Samhällsvetarhuset, Hörsal B, Umeå universitet. Kl. 10.15 - 12.00.
 

Redaktör: Ola Nilsson