"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-11-09

Lågt blodtryck kan vara en riskfaktor i mycket hög ålder

NYHET Lågt blodtryck kan vara en fara för personer som är 85 år och äldre, skriver Lena Molander i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 13 november.

Det är välkänt att högt blodtryck ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar och det är dessutom en riskfaktor för demens. Högt blodtryck är därför förknippat med ökad dödlighet. Enligt avhandlingen verkar det dock som att också lågt blodtryck kan kopplas till både ökad dödlighet och demens hos mycket gamla personer. Avhandlingen redovisar dels hur blodtrycket förändras med åldern, dels sambanden mellan blodtryck och dödlighet respektive demens hos individer som är 85 år eller äldre. Det diastoliska blodtrycket (”undertrycket”) sjönk med stigande ålder hos individer som var 70 år eller äldre, medan det systoliska blodtrycket (”övertrycket”) steg upp till 75 års ålder, när också det började sjunka. Vidare sjönk medelblodtrycket i befolkningen över åren mellan 1981 och 2005, vilket delvis kan förklaras av att användandet av blodtryckssänkande läkemedel ökade.

I en grupp av individer som var 85 år och äldre noterades att dödligheten var större hos både de som hade lägst och de som hade högst blodtryck. Individer med demens hade lägre medelblodtryck än de utan demens, men inget samband kunde ses mellan blodtrycket och risken att insjukna i demens inom fem år. De som fick demens uppvisade en större blodtryckssänkning än de som förblev demensfria, men det är oklart om blodtryckssänkningen kom före eller efter demenssjukdomen.

Underliggande sjukdomar eller dålig hälsa, som både sänker blodtrycket och ökar dödligheten och risken för demens, skulle delvis kunna förklara fynden men det låga blodtrycket i sig kan också medföra ökad risk. Det är ännu oklart om blodtryckssänkande läkemedel kan påverka dessa samband.

Avhandlingen bygger huvudsakligen på den så kallade Umeå 85+/GERDA-studien, som omfattar individer som var 85 år och äldre i Västerbotten och finländska Österbotten 2000–2007. Detta material kombinerades även med blodtrycksvärden från U70-studien som genomfördes i Umeå 1981–1990 på individer som var 70–88 år gamla.

Lena Molander är läkare och doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Enheten för geriatrik, vid Umeå Universitet tel. 090-785 87 27 mobil 070-523 40 36
e-post lena.molander@germed.umu.se

Lördag 13 november försvarar Lena Molander, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Enheten för geriatrik, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Blodtryck i hög ålder - med fokus på epidemiologi, kognitiv nedsättning och dödlighet (Blood pressure in advanced age - with focus on epidemiology, cognitive impairment and mortality). Disputationen äger rum kl. 09.00 i Vårdvetarhusets aula.
Fakultetsopponent är docent Miia Kivipelto, Karolinska institutet.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-37153