"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-06-04

Lärare hanterar konflikter olika beroende på kön

NYHET Agneta Lundström, Umeå universitet, visar i en studie av lärare att förställningar om kön får en betydelse för både föreställningar om konflikter i skolan och strategier för att hantera dem.

Agneta Lundström är doktorand i pedagogiskt arbete och tillhör den nationella genusforskarskolan vid Umeå universitet. Hon har i könsåtskilda grupper, reflekterat över konfliktfyllda situationer i skolan tillsammans med tio lärare.
– Kvinnliga lärare kan använda sig av maskulina strategier som att ge regler och bestämma liksom manliga lärare använder sig av feminint kodade föreställningar och strategier som den om omsorg, berättar Agneta Lundström.

Normen att visa omsorg om elever dominerar både för manliga och kvinnliga lärare. Lärarna förväntar sig att också elever visar omsorg om andra.
– Ett dilemma kan uppstå mellan att de maskulint kodade föreställningar några elever styrs av inte är sammanfaller med förväntningar på att visa omsorg och skolans norm om en god elev, säger Agneta Lundström.

Ett annat dilemma utgörs av att flickors konflikter inte är lika synliga och greppbara för lärarna, vilket speciellt visade sig hos de fem manliga lärare som ingick i studien.

Eleverna kan också ha olika förväntningar på läraren beroende på om eleven är flicka eller pojke. Manliga lärare intar en medvetet försiktigare hållning vad det gäller fysisk närhet till flickor på grund av den sexuella misstänksamhet som uppkommit de senaste årtiondena.
– De får tänka sig för innan de tar fysiskt i en flickelev. De fem kvinnliga lärarna som ingick i studien säger sig inte uppleva samma dilemma, förklarar Agneta Lundström.

I studien framkommer också kritik från båda lärargrupperna att de som yrkeskår blir alltför ensamma med ett för stort ansvar för elever som far illa.
– Jag har använt en modell med diskussionsrundor och pedagogiska rollspel.

Lärarna har under fem dagar under ett läsår träffats för att reflektera över konflikter de möter i sin skolvardag. Under samtalen mellan lärarna förändras sättet att tala. Det som först beskrivs som skillnader i kön övergår till att nyanseras genom de variationer som uppstår när nya erfarenheter motsäger de gamla.
– Jag tycker att lärarutbildningen skulle kunna använda sig av modellen för att förbereda lärarstuderande på sitt framtida yrke med en större medvetenhet om föreställningar om kön, fler strategier för att hantera dessa och med en vetenskaplig förankring i vad de gör, menar Agneta Lundström.

Fredagen den 30 maj försvarade Agneta Lundström, institutionen för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning, Umeå universitet, sin licenciatavhandling med titeln Lärare och konflikthantering – en undersökande studie ur ett könsperspektiv. Disputationen ägde rum kl 10.00 i Sal N, 320, Naturvetarhuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent var docent Gun-Marie Frånberg, institutionen för interaktiva medier och lärande, Umeå universitet.

Agneta Lundström nås på: Telefon 090 786 71 68
E-post agneta.lundstrom@educ.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg