"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-11-29

Lärare lär av varandra

NYHET Ömsesidigt erfarenhets- och kunskapsutbyte utvecklar arbetslagen i skolan. Det är en av de slutsatser som dras i ett nytt EU-projekt om lärares lärande på den egna skolan. I projektet deltog lärare och arbetslag från 14 skolor i fem europeiska länder.

Av resultaten framgår att de deltagande lärarna, oavsett land och skoltillhörighet, blivit mer medvetna om möjligheten att se kollegor som en resurs, att invanda mönster och kulturer går att bryta och framför allt att varje individ själv måste ta ansvar för sin lärandeprocess. Lärarna har också uppmärksammats på betydelsen av att avsätta tid för analys och reflektion av såväl den dagliga skolverksamheten som sitt eget lärande.
– Förhoppningsvis har projektet också bidragit till att förändra synen på det egna arbetslaget och dess utvecklingsmöjligheter, säger docent Ulla Lindgren, Umeå universitet, en av de deltagande forskarna.

Projektet utgick från uppfattningen att skolor och arbetslag är lärande organisationer - inte bara för elever utan också för lärare - och att det inom de flesta arbetslag förekommer såväl dolda som synliga kulturer.
– Dessa kulturer kan både bidra till lärandeprocesser och förhindra dem, vilket vanligtvis sker tämligen omedvetet, menar Ulla Lindgren. Lärare behöver därför uppmärksammas på hur deras respektive arbetslag fungerar, vilka brister, styrkor och mönster som finns i gruppen samt hur den kompetens som finns ska kunna tas tillvara.

Syftet var också att projektledningen skulle ge feedback och förslag på vad som behövde utvecklas inom varje arbetslag och på så sätt motivera lärare till ett ömsesidigt erfarenhets- och kunskapsutbyte
– De förväntades bli medvetna om vikten av att söka evidensbaserad kunskap, för att kunna analysera och bedöma vardagssituationer och händelser relaterade till elevers lärande. Detta antog vi skulle kunna leda till nytänkande och innovationer, som stärker undervisning och lärande.


I projektet deltog totalt 169 lärare i 19 arbetslag spridda över 14 grund- och gymnasieskolor i fem europeiska länder. Från Sverige deltog fyra arbetslag med tillsammans 36 lärare från tre olika skolor.

CLIMATE-projektet har genomförts inom ramen för Commeniusprojektets Lifelong Learning Programme under åren 2008-2010.

Deltagande forskare från Umeå universitet var docent Ulla Lindgren.

Den som är intresserad av att läsa rapporten i sin helhet eller har frågor kring den kan kontakta Ulla Lindgren, ulla.lindgren@svshv.umu.se

Redaktör: Eva Stoianov