"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-11-28

Lärare ofta dominanta i samarbetet med fritidspedagoger och förskollärare

NYHET När skola och barnomsorg ska samarbeta är det i många fall lärarna som dikterar villkoren. Enligt Jan Hjelte vid Umeå universitet skulle samarbetet bli bättre om de olika yrkesgrupperna fick ökad kunskap om varandras verksamheter.

Att skola och barnomsorg samarbetar på ett bra sätt är en förutsättning för att föräldrar och barn ska känna sig trygga. Jan Hjelte, Umeå universitet, har i sin avhandling studerat på vilket sätt lärare kommunicerar med fritidspedagoger och förskollärare, och hur relationerna mellan de olika yrkesgrupperna ser ut. Han visar att samarbetet mellan skola och barnomsorg i många fall innebär att fritidspedagoger och förskollärare underordnas lärarna.

I sitt doktorsarbete har Jan Hjelte studerat hur en kommun har organiserat sin skola och barnomsorg. Han har också intervjuat såväl chefspersoner (skolchefer, rektorer och föreståndare) som fritidspedagoger, förskollärare och lärare. Resultaten visar att kommunikationen mellan skola och barnomsorg ofta skedde i form av förhandlingar, där parterna delvis hade olika intressen och uppfattningar om hur samarbetet skulle utformas. När fritidspedagoger och lärare skulle samarbeta hade man ofta skilda uppfattningar om var samarbetet skulle genomföras, det vill säga i skolan och/eller på fritidshemmen.

Dessutom hade man ibland olikartade uppfattningar om vilka delar av fritidspedagogernas yrkeskunnande som skulle vara en del av samarbetet. Det var dock främst lärarna som kunde argumentera för sina ståndpunkter, och samarbetet skedde därför nästan uteslutande inom skolans, och lärarnas, domäner. Den bakomliggande orsaken var ofta att lärarna hade bristande kunskap om och erfarenhet av fritidspedagogernas arbete. Däremot hade alla parter åtminstone egna erfarenheter av att gå i skolan.

Jan Hjelte menar att det är viktigt att skapa förutsättningar för yrkesgrupper inom skola och barnomsorg att få ökad kunskap om varandras arbete, till exempel genom att delta i varandras verksamheter. Om det inte sker riskerar handlingsalternativ som skulle vara till nytta för barn och föräldrar att förbli osynliga för någon part i samarbetet, och alternativen blir inte heller en del av förhandlingarna om hur arbetet ska organiseras utifrån barns behovssituation.

Fredagen den 2 december försvarar Jan Hjelte, institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Samarbete i gränsland. Om relation och kommunikation i samarbete mellan skola och barnomsorg. Disputationen äger rum kl. 10.15 i sal N320, Naturvetarhuset. Fakultetsopponent är docent Staffan Johansson, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.

För mer information, kontakta: Jan Hjelte, institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, tel: 090-786 60 08, e-post: jan.hjelte@socw.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson