"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-03-20

Lärarutbildningen i Umeå initierar europeiskt nätverk

NYHET Ett nytt nätverk, Teacher Education Policy in Europe, TEPE, har nått den europeiska arenan. TEPE är ett initiativ från lärarutbildningen vid Umeå universitet.

Nätverket är ett resultat av ett aktivt internationaliseringsarbete och har vuxit fram ur flera tidigare nätverk och samarbeten inom området. Björn Åstrand, dekanus vid lärarutbildningen i Umeå, är ordförande och professor Brian Hudson, institutionen för interaktiva medier och lärande, är koordinator för nätverket.
– Nätverkets syfte är att skapa en plattform för forskning, utveckling och diskussion om lärarutbildning ur ett europeiskt perspektiv. I dagsläget når nätverket i stort sett samtliga europeiska länder, säger Björn Åstrand.

Mellan 21 och 23 februari höll nätverket sin andra konferens, den här gången i Slovenien vid Faculty of Education, Universitetet i Ljubljana. Konferensen samlade över 100 deltagare från 23 europeiska länder och behandlade en mängd aspekter av europeisk lärarutbildningspolicy. I huvudsak betonades tre områden: •Utveckling i riktning från en mekanisk tillämpning av kvalitetssystem till förmån för en områdesspecifik kvalitetskultur. Ett system som bör ta sin utgångspunkt i egna definitioner av vad kvalitet står för inom lärarutbildningsområdet. •Utveckling av forskning om lärarutbildning och forskningskulturen inom institutioner som bedriver lärarutbildning
•Utvecklingen av en djupgående internationalisering av utbildning och forskning.

– Avgörande för att området ska bli framgångsrikt beror till stor del på i vilken mån det utvecklas en policy inom dessa områden liksom att synen på undervisning utvecklas och att lärarkårens status höjs, förklarar Björn Åstrand.

Resultat från konferensen presenteras i dokumentet Conclusions and Recommendations Dokumentet vänder sig till universitet och andra organ för högre utbildning där lärarutbildning ingår, studentkårer, fackliga organisationer och myndigheter på lokal, nationell såväl som europeisk nivå. Detta dokument samt proceedings från konferensen finns på: www.pef.uni-lj.si/tepe2008/

Resultat från konferensen har också rapporterats på Bolognaprocessens officiella hemsida: www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/news/

För mer information, kontakta: Dekanus Björn Åstrand Tel 070-642 42 12
E-post: bjorn.astrand@educ.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg