"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-04-08

Lärarutbildningen vid Umeå universitet fungerar väl

NYHET – Utvärderingen visar att vi är på rätt väg, säger dekanus Björn Åstrand, om den nyligen publicerade utvärderingen av lärarutbildningen. Han betonar dock att en noggrann intern analys behöver göras för ytterligare förbättra verksamheten.

Högskoleverkets utvärdering visar att lärarutbildningen vid Umeå universitet fungerar väl. Universitetet måste emellertid öka förändringstempot och står inför en del strategiska överväganden.

Lärarutbildningen vid universitetet får beröm för införandet av fasta studiegångar för lärare mot förskola, fritidshem och grundskolans tidigare år. Även förstärkningarna inom läs- och skrivområdet omskrivs i positiva ordalag liksom utbildningen i svenska.

Högskoleverket påpekar att förändringsarbetet vid utbildningen inte har följt det tempo som inledningsvis angavs. Utvärderingen visar också att det arbete som igångsatts avseende bedömningskriterier för den verksamhetsförlagda utbildningen är angeläget, liksom ett fördjupat samarbete med skolor och kommuner.

Vid Umeå universitet finns en internationellt framträdande forskningsmiljö i matematikdidaktik som dock behöver komma utbildningarna till del i större utsträckning.

Högskoleverkets utvärdering är en uppföljande utvärdering av 2004 års lärarutbildning med särskild tonvikt vid kunskapsområdena svenska och matematik.

Redaktör: Lars Erik Öhlund