"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-11-24

Läroplanerna för Sameskolan stöder inte funktionell tvåspråkighet

NYHET Eva Lindgren och Kristina Belancic, båda språkforskare vid Umeå universitet, har i dagarna publicerat en artikel som behandlar läroplanerna för Sameskolan ur ett kritiskt perspektiv. Bland annat om att styrdokumenten är inkonsekventa, att de inte möjliggör språkutveckling i samiska och svenska. 

Några av de saker de ser som problematiska är att den svenska läroplanen för sameskolan är motsägelsefull och stöttar inte barns utveckling av funktionell tvåspråkighet, vilket är ett av målen i läroplanen.

– Kursplanerna för samiska och svenska är på ytan ganska lika men en djupanalys visar att synen på språken är fundamentalt olika. Svenska framstår som ett språk som ska kunna användas i många olika situationer för att argumentera, berätta, utveckla tänkandet, kritiskt granska osv. medan synen på samiska fokuserar mer på att tala språket i kända sammanhang, säger Kristina Belancic.

– Detta gör att barnen blir bättre förberedda för att ta till sig ny kunskap i andra skolämnen, t.ex. samhällskunskap på svenska än på samiska. Läroplanen erbjuder alltså inte lika möjligheter för elever att utveckla det samiska och det svenska språket trots att det är ett av målen, säger Eva Lindgren.

– Vi hoppas att våra analyser kan hjälpa till att skapa en diskussion om vad det samiska språket ska användas till och hur man kan nå dit. Det är viktigt att tydliggöra att det är sameskolorna och det samiska samhället som bäst kan leda en sådan diskussion, i samråd med skolmyndigheter och skolpolitiker på alla nivåer.

I artikeln pekar Eva Lindgren och Kristina Belancic på tre saker som de tror skulle kunna leda till ökad funktionell tvåspråkighet:

  • För det första behöver medvetenheten om språksituationen för de samiska språken öka såväl i samhället som bland beslutfattare.
  • För det andra måste man revidera innehållet i läroplanen så att definitionen av funktionell tvåspråkighet blir tydlig och konsekvent och detta arbete måste ledas av sameskolorna/det samiska samhället.
  • För det tredje stöttar de den nya utredningen Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk som Jarmo Lainio just överlämnat till regeringen där man bland annat förordar att antalet timmar för minoritetsspråksundervisning ska öka i grund såväl som i gymnasieskolan.

De menar också att man bör utvidga sameskolan till att omfatta hela grund- och gymnasieskolan inte bara de sex första åren.

Bakgrunden till artikeln är Kristina Belancics doktorandprojekt som är ett samarbete med sameskolan och handlar om språkanvändning. Projektet innefattar såväl analys av policy som observationer i skolor och intervjuer med lärare och elever. Eva Lindgren är handledare för projektet.

Kontakt:

Kristina Belancic, kristina.belancic@umu.se, tel. 090-786 73 71
Eva Lindgren, eva.lindgren@umu.se, tel. 090-786 95 84

Läs artikeln Discourses of functional bilingualism in the Sami curriculum in Sweden

Redaktör: Per Melander