"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-11-17

Ledare Aktum nr 5, 2010

NYHET Umeå universitet firade lördag den 23 oktober sin årshögtid för 2010, då nio hedersdoktorer promoverades, 28 nya professorer installerades och 15 vetenskapliga priser delades ut. Detta var kulmen på ett firande som inleddes med föreläsningar av våra nya professorer, pristagare och hedersdoktorer, som tillsammans visade på en imponerande bredd i kunskap!

Bilden: Umeå universitets nya rektor Lena Gustafsson installerades vid årshögtiden 23 oktober.

Vad jag med detta vill lyfta fram är de värden som universitetet står för och hur vi kan bidra till den samhällsutveckling som vi alla vill se.

Tre av våra hedersdoktorer, Margot Wallström, Denis Mukwege och Gudrun Nordborg ar­betar alla mot det ökade våldet mot kvinnor och barn, inte minst i väpnade konflikter. Svåra frågor som sätter stort tryck på demokratin och vårt ansvar för den globala utvecklingen.

Andra gigantiska utmaningar vi står inför gäller klimatförändringar, naturkatastrofer, den demografiska omvandlingen och den allt hårdare exploateringen av våra begränsade naturre­surser. Också detta är utmaningar som hotar utvecklingen av ett samhälle i demokratins tecken.

Umeå universitet kan erbjuda ny kunskap och kompetens, men för att vända de stora ut­maningarna till möjligheter också för vår regionala utveckling, inbegripet det regionala nä­ringslivet, behövs fokuserade samarbeten och allianser såväl lokalt som regionalt, nationellt och internationellt.

För universitetets egen utveckling och framgång måste vi arbeta över gränser, bygga broar och ta till vara den stora och i mångt och mycket outnyttjade potential som finns i samarbetet mellan olika områden. Det är inte sällan i gränslandet mellan de olika vetenskapsfälten – hu­maniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap och medicin – som nya stora landvin­ningar görs. För att använda oss av alla tillgängliga resurser behöver vi dessutom vidareut­veckla miljöer och nätverk för samarbete mellan studenter, lärare, forskare och andra offentliga organisationer och näringslivet.

Detta gynnar universitetets egna kvaliteter, det vill säga eftertraktade utbildningar och en forskning som inom ett antal områden konkurrerar om en ledande position i världen. Samti­digt gynnar en effektiv samverkan den regionala utvecklingen av centrala områden som skola, vård och omsorg likväl som det regionala näringslivet.

Målet är utbildning, forskning och samverkan för innovation i interaktion – där samverkan är ett ledord för vår fortsatta utveckling. Men för att Umeå universitet ska vara en attraktiv samarbetspartner måste ett annat ledord vara kvalitet: Forskning i världsklass kräver sina förutsättningar, precis som utbildning av högsta kvalitet behöver sina framgångsfaktorer, inte minst avseende oerhört kompetenta lärare. Alla våra utbildningar ska ge de bästa förutsätt­ningarna för att våra studenter ska utveckla kritiskt tänkande, vara attraktiva på arbetsmark­naden, rustade för att starta en framgångsrik forskarkarriär eller ha med sig de bästa förutsätt­ningarna för att bli framgångsrika entreprenörer och egna företagare.

Cirkeln sluts härmed – för vår fortsatta gemensamma utveckling krävs samverkan i ett brett perspektiv. Vi inbjuder härmed till en fortsatt gemensam framgångsrik utveckling!

Redaktör: Lena Gustafsson