"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-11-17

Ledgångsreumatism ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar

NYHET Patienter med ledgångsreumatism löper nästan tre gånger så stor risk att insjukna i både hjärtinfarkt och stroke som normalbefolkningen. Det visar Anna Södergren i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet 21 november.

Anna Södergren har funnit att patienter med mångårig kronisk ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) har nästan tre gånger så stor risk att drabbas av hjärtinfarkt respektive stroke jämfört med normalbefolkningen. Dödligheten efter dessa kärlhändelser är också ökad jämfört med den övriga befolkningen, visar resultaten. Tidig åderförkalkning (ateroskleros), mätt med ultraljud av kärlväggens tjocklek i halspulsådern (intimamediatjocklek, IMT) och av den kärlväggsberoende vidgningsförmågan hos pulsådern i överarmen, är inte ökad hos nyinsjuknade patienter med RA jämfört med normalbefolkningen. Däremot ökade aterosklerosen, mätt som IMT, snabbare hos patienter med RA än hos kontroller under 18 månader.

Vid första mättillfället i ultraljudsstudien kunde Anna Södergren påvisa ökad aktivering av kärlväggens innersta lager, endotelet, hos patienter med RA jämfört med friska kontroller. Denna aktivering anses vara det första steget i aterosklerosprocessen. Samband fanns mellan dessa markörer för endotelaktivering och förekomsten av ateroskleros i större utsträckning hos patienter med tidig RA än hos kontroller. Flera markörer för inflammation var hos patienter med RA relaterade till dessa markörer för endotelaktivering.

Patienter med RA har tidigare visats ha ökad nivå av homocystein, ett ämne i blodet som förknippas med en ökad risk att insjukna i hjärtkärlsjukdom och vars omsättning påverkas av bl. a. B-vitaminer. Patienter med RA behandlades med en kombination av vitamin B6, B12 och folsyra eller placebo under 12 månader. Under uppföljningen sågs en betydande sänkning av homocysteinnivån hos gruppen behandlad med B-vitaminer redan efter 3 månader. Av detta drogs slutsatsen att homocystein är lika lätt att sänka hos patienter med RA som hos normalbefolkningen. Uppföljningstiden var dock för kort för att se några effekter på hjärtkärlsjukdom hos dessa patienter.

Sammanfattningsvis är det viktigt att identifiera och behandla riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom hos patienter med RA i enlighet med de riktlinjer som finns, samt att identifiera och behandla hjärt-kärlhändelser på ett optimalt sätt. Viktigt är även att den inflammatoriska aktiviteten behandlas så bra som möjligt, för att minska risken både för hjärtkärlsjukdom och för den leddestruktion som är förknippad med RA.

Anna Södergren är doktorand vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för medicin. Hon nås på telefon 090-785 00 00, mobiltelefon 070-293 18 69 eller e-post anna.sodergren@medicin.umu.se.

Fredagen den 21 november försvarar Anna Södergren, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, medicin, sin avhandling med titeln ”Epidemiological and pathogenic aspects of cardiovascular disease in rheumatoid arthritis”.
Disputationen äger rum klockan 13.00 i Sal B, 9 tr., Tandläkarhögskolan, NUS. Fakultetsopponent är docent Tuulikki Sokka, Jyväskylä, Finland.

Avhandlingen är elektroniskt publicerad, se
http://www.diva-portal.org/umu/abstract.xsql?dbid=1906

Redaktör: Bertil Born