"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-12-18

Likriktning viktigt för utbildningskvaliteten

NYHET Konformitet är alltid en kontroversiell fråga på ett universitet. Men i vissa fall är det en nödvändighet även inom akademin. Universitetsledningen och dekaner är nu överens om att det krävs en samsyn på många frågor som rör universitetets utbildningar.

– I den situation som vi befinner oss är det oerhört viktigt att vi tänker lärosäte, är enade och går åt samma håll om vi ska kunna stärka kvaliteten på all utbildning, konstaterar prorektor Åsa Bergenheim.

Enligt högskoleförordningen ligger ansvaret för kvalitetssäkringen av utbildning på respektive fakultet inom den ram som universitetsledningen sätter.

– Det är väldigt viktigt att det finns en balans mellan universitetsledning och fakultet. Så mycket som möjligt måste vara jämförbart och lika, så att vi kan vara säkra på att studenterna får en utbildning som håller en hög och jämn nivå oavsett organisatorisk tillhörighet samtidigt som det finns plats för specifika frågor, menar Åsa Bergenheim.

Ett kursvärderingssystem som uppfyller de kriterierna är inte bara ett önskemål från studenterna utan universitetsstyrelsen har också lyft frågan flera gånger.

Underlättar för lärarna

– Vi måste kunna följa upp kvaliteten på alla nivåer. Vi har, liksom övriga lärosäten, arbetat hårt med att kvalitetssäkra forskningen. Det har varit ett komplicerat men kvalitetsdrivande arbete. Nu är det utbildningens tur.

Projektet kvalitetsutveckling av utbildningar vid Umeå universitet, KVUL, är ett led i det arbetet. Syftet är att stärka kvaliteten på alla utbildningar, underlätta planering, uppföljning och utvärdering på alla nivåer samt att effektivisera och rationalisera arbetet för bättre resursanvändning.

– Konkret handlar det bland annat om att alla programutvärderingar ska innehålla tre nivåer; en gemensam, en fakultetsspecifik och en på kurs- och programnivå. På så vis fångar vi också upp det som kan fungera bra på en nivå och mindre bra på en annan.

Umeå universitet har fått kritik både vid Högskoleverkets tillsyn och av internrevisionen för brister i kurs- och programutvärderingarna.
– Studentkårerna har i flera år uppmärksammat frågan men den har inte varit helt lätt att få ordning på eftersom flera faktorer spelar in. Det förslag som en arbetsgrupp nu tagit fram tycker jag är mycket bra. Det underlättar också för lärarna som inte behöver sitta och göra egna utvärderingar och garanterar studenterna en återkoppling.

Uppföljning av studenterna

Inom projektet ska också en universitetsgemensam studentnöjdhets-barometer liksom en mall för individuella studieplaner på forskarnivå tas fram.

Ett annat resultat är en plan för hur resultaten av Högskoleverkets kvalitetsgranskningar ska följas upp. Dessutom ska ett universitetsövergripande system för att kontinuerligt följa kvaliteten i utbildningarna utarbetas.
– Vi ska också utveckla ett system för att följa upp våra studenter efter examen. Som jag ser det handlar alla åtgärder om att säkra kvaliteten och samtidigt underlätta för lärarna och minska arbetet på institutionerna, säger Åsa Bergenheim.

Redaktör: Anja Hansen