"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-10-23

Litteraturens väg till klassrummet

NYHET Stefan Lundströms avhandling undersöker i första hand hur litteratururval i gymnasieskolans svenskämne går till. Resultatet visar hur informella faktorer i skolan i hög grad påverkar ämnets innehåll och att det ofta verkar ske på ett sätt som är omedvetet för lärare.

Det finns därför stora skillnader i hur lärare talar om texturval och vad undervisningspraktiken uppvisar. Särskilt hos lärare med begränsad undervisningserfarenhet skiljer sig talet om undervisningen och den faktiska undervisningen åt. Bristande förmåga att utvärdera och förstå sin egen undervisning verkar vara ett problem för de lärare som är relativt nyutbildade, vilket i första hand ska ses som ett problem för lärarutbildningen, inte för de enskilda individerna. Undersökningen visar därför på ett mer övergripande plan ett behov av ökade ämnesdidaktiska kompetenser som är specifika för lärare, till skillnad mot så kallade rena ämneskunskaper.

Slutsatserna i avhandlingen baseras på intervjuer med och observationer av lärare. Även läroplaner och debatten kring svenskämnet från 1970 till och med 2005 i tidskriften Svenskläraren har varit viktiga material. I läroplanerna syns hur kunskapssynen förändras från att i början av perioden ha samhället i centrum till att i slutet av perioden bli mer inriktad på individen. Det gör också att läroplanernas innehåll blir mer abstrakt och de blir svårare att tolka för lärare.

Paradoxalt nog medför detta att debatten kring ämnets innehåll och ideologiska funktion avtar i Svenskläraren under perioden. I stället verkar allmänt vedertagna uppfattningar som inte alltid har ett tydligt stöd i styrdokumenten bli det som styr vilka texter som används i undervisningen. Detta förklarar också varför undersökningens lärare väljer texter till undervisningen som de egentligen inte förespråkar i sitt tal om svenskämnet. Osäkerhet om läroplanernas intentioner gör att tryggheten i att välja det allmänt accepterade blir viktigare än de egna ambitionerna med undervisningen.

Fredagen den 26 oktober försvarar Stefan Lundström, institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk, Umeå universitet, sin avhandling Textens väg. Om förutsättningar för texturval i gymnasieskolans svenskundervisning. Disputationen äger rum kl. 10.15 i sal S 205h, Samhällsvetarhuset. Fakultetsopponent är professor Gun Malmgren, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

För mer information, kontakta: Stefan Lundström Tel: 070-273 68 48
E-post: stefan.lundstrom@ltu.se

Stefan Lundström har vuxit upp i Boden, Norrbotten, och har efter avslutad gymnasielärarutbildning i Uppsala varit verksam som gymnasielärare i svenska och historia ett antal år. Sin doktorsavhandling i ämnet Svenska med didaktisk inriktning har han skrivit vid Umeå universitet, men är nu åter bosatt i Boden och arbetar för närvarande vid Luleå tekniska universitet, i första hand med lärarutbildning.

Redaktör: Lars Erik Öhlund