"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-11-27

Livsgnista är en livsviktig faktor för mycket gamla människor

NYHET För personer som är 85 år eller äldre har stark livsgnista en skyddande effekt mot depression och leder till färre dödsfall under en femårsperiod. Detta visar ny forskning som studerat faktorer av betydelse för gott åldrande bland mycket gamla människor och som presenteras i en avhandling vid Umeå universitet.

Johan Niklasson.
Foto: Fredrik Persson.

Över 20 procent av mycket gamla personer har någon gång drabbats av en stroke och har även generellt sett en svagare livsgnista. Bland dem som haft en stroke var depression, nedsatt hörsel eller kärlkramp i hjärtat viktiga faktorer kopplade till svag livsgnista.

– Livsgnista hos mycket gamla människor kan påverkas av en allvarlig livshändelse, som exempelvis en stroke. Samtidigt visar forskning att en stark livsgnista kan vara hälsobefrämjande i sig självt. Om det går att stärka en svag livsgnista, får framtida forskning utvisa, säger Johan Niklasson, doktorand vid Umeå universitet samt överläkare på Sunderby sjukhus i Luleå.

De allra äldsta är en åldersgrupp som ökar påtagligt i storlek. Idag är 5 procent av Sveriges befolkning 80 år eller äldre men år 2060 väntas de utgöra 12 procent av Sveriges befolkning. Trots detta är de allra äldstas välbefinnande ett i hög grad outforskat område.

Forskningsavhandlingen är en del av studien Umeå 85+/GERDA (GErontologisk Regional DAtabas) som undersöker 85-åringar, 90-åringar och de 95 år eller äldre, som är bosatta i Umeå, fem kommuner i Västerbottens inland samt i Vasa och Korsholm i finska Österbotten.

Avhandlingen fokuserar på livsgnista, ett begrepp som är en översättning av det engelska ordet ”morale” och vars synonymer är geist, sisu eller framtidstro. I avhandlingen testades den svenska översättningen av den skala som används internationellt för att mäta livsgnista. Skalan, som har 17 ja/nej frågor, visade sig fungera bra på mycket gamla individer och en hög andel av de äldre klarade av att besvara den.

Johan Niklasson, som är uppvuxen i Umeå, arbetar som överläkare vid kompetenscentrum för internmedicin och geriatrik vid Sunderby sjukhus i Luleå. Han är också doktorand vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik, vid Umeå universitet.

Läs en digital publicering av avhandlingen

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Niklasson, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering/Enheten för geriatrikTelefon: 070-551 9965
E-post: Johan.niklasson@umu.se

Om disputationen:

Fredagen den 4 december försvarar Johan Niklasson, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering/Enheten för geriatrik, sin avhandling med titeln: Livsgnista hos mycket gamla människor med fokus på stroke, depression och överlevnad (Engelsk titel: Morale in very old people with focus on stroke, depression and survival). Opponent: Professor Sölve Elmståhl, Institutionen för hälsa, vård och samhälle, avdelningen för geriatrik, Lunds universitet. Huvudhandledare: Yngve Gustafsson
Disputationen äger rum kl 12.00 i aulan vid Sunderby sjukhus i Luleå.

Redaktör: Daniel Harju